Gündem

KAMU PERSONELİ 3600 EK GÖSTERGEDE VAAT DEĞİL, SOMUT İCRAAT BEKLİYOR

aksarayeğitim bir sen başkanı murat günaydın yaptığı yazılı basın açıklamasında; “bakanlıklarile kamu kurum ve kuruluşlarının icraat taahhütlerini ve eylem adımlarınıiçeren ikinci “100 günlük İcraat programı” açıklanmıştır.

aksaray eğitim bir sen başkanı murat günaydın yaptığıyazılı basın açıklamasında; “bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınınicraat taahhütlerini ve eylem adımlarını içeren ikinci “100 günlük İcraatprogramı” açıklanmıştır.
kamunun kısa vadede gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği icraatı kamuoyuylapaylaşması, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin hayata geçirilmesinisağlayacak yerinde ve beklenen bir kamu yönetimi anlayışıdır. ancak bu tür kısavadeli icraat taahhütleri kurgulanırken, belli bir bütünlüğün gözetilmesi,eylem adımlarının genel kamu politikasıyla uyumlu olması ve sürdürülebilirliğinsağlanması açısından acil çözüm bekleyen sorunları öncelemesi gereklidir. niyetolumlu olsa da bu programda bu yaklaşımın gözetilmediği görülmektedir. sözkonusu programda genelde kamu görevlilerini özelde ise eğitim çalışanlarınıilgilendiren bazı konu başlıklarına yer verilmiştir. eğitim çalışanlarıaçısından özellikle “Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi” ve“ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin yüzde100 artırılması” taahhütleri dikkat çekicidir.

Öğretmenlerin ek göstergelerinin3600’e yükseltilmesi, eğitim-bir-sen olarak toplu sözleşme düzeninin kurulduğutarihten bugüne sürekli masaya taşıdığımız ve müzakere ettiğimiz bir taleptir.nitekim bu talep sayın cumhurbaşkanınca da yerinde bulunarak öğretmenlerimize3600 ek gösterge verileceği müjde olarak paylaşılmıştı. ancak bu talebin 2023eğitim vizyonu başta olmak üzere, kamu ve eğitimle ilgili hemen her belgede yeralmasına ve sayın bakan tarafından 24 kasım tarihinde bir açıklama beklentisioluşturulmasına rağmen halen somut bir adım atılmayıp yine bir belgede yeni birtaahhüt olarak tehir edilmesi, kamu görevlilerinin beklentileriyle birlikteendişelerini de artırmaktadır.

ayrıca, ek gösterge artışınınsadece öğretmenlerle sınırlı tutulmaması, memnuniyet katsayısını artıracak,kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, tüm kamu görevlilerinikapsayacak şekilde ek gösterge artışını sağlayacak bir düzenleme gereklidir.

diğer taraftan, ek ders ücretikarşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırılması,ücretli öğretmenlerimize az da olsa bir katkı sağlayacaktır. ancak buradakiasıl sorunun, ders ücretlerinin miktarı değil, kadro sorunu olduğuunutulmamalıdır. ek ders ücreti karşılığı kısmi zamanlı olarak çalışanöğretmenlerin, gerçekte düzenli eğitim-öğretim hizmetini yerine getirdiği,kadrolu öğretmenlerle aynı işi yaptığı, ancak asgari ücretin dahi altında biraylık ücrete mahkûm oldukları, sosyal güvenlik haklarına kavuşamadıkları, izingibi temel sosyal haklardan mahrum bulundukları gerçeği unutulmamalıdır. ekders ücretlerindeki yüzde 100’lük bir artış, bu öğretmenlerin yetersiz ücret,eksik sosyal güvenlik ve sahip olmadıkları sosyal hak sorunlarına çözümolamayacaktır. eğitim-öğretim hizmetlerinin tam zamanlı çalışan-kadroluöğretmenler eliyle yürütülmesi kural olmalı, öğretmen istihdamı bu temelpolitika kuralı ekseninde kurgulanmalıdır.

eğitim-öğretim hizmetlerinidaha nitelikli hâle getirecek eğitim kurumlarının fiziki, donanım ve teknikkapasiteleri ile işlevselliklerinin artırılmasına yönelik diğer icraattaahhütlerinin yerinde ve gerekli olduğu görülmektedir. söz konusu eylemadımlarının içeriklerinin eğitimin paydaşlarıyla istişare edilereknetleştirilmesi ve belirsizliklerin giderilmesi, taahhütlerin somut eylemleredönüşmesine katkı sağlayacaktır.

ancak burada dikkat çekenhusus, söz konusu icraat taahhütlerinin 2023 eğitim vizyonu ile tutarlılıkiçermemesi, belge’nin eylem takviminde yer alan eylem adımlarına yerverilmemesi, taahhütlerin bütünsel bir planı izlemediği, rastgele seçildiğiizlenimi vermesidir. Öğretmenlik mesleği uzmanlık programlarının başlatılması,öğretmenlik meslek kanunu, okul gelişimi için bütçe tahsis edilmesi, okulyöneticiliğinin profesyonel meslek hâline getirilmesi, okul yöneticilerininözlük haklarının iyileştirilmesi, kurumsal rehberlik ve teftiş hizmetlerininyapılandırılması, okul bütçe ve bağış sisteminin kurulması, elverişsizşartlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için teşvik mekanizmasınınkurulması gibi, eğitimin sorunlarının çözümü noktasında acil adım atılmasıgereken ve 2023 eğitim vizyonu’nda yer alan eylem adımlarında 2018-2019 yıllarıiçin hazırlık, tasarım ve geliştirme işlemleri öngörülmüş iken, bu konularınhiçbirisinin 100 günlük İcraat programı’nda yer almadığı görülmektedir. bu durum,icraat programının genel kamu politikasından bağımsız, somut hedef gütmeksizinhazırlandığı izlenimi vermektedir.

yine söz konusu icraatprogramında yükseköğretim ve üniversite alanında verilen taahhütler, bu alandaivedi çözüm bekleyen sorunları ele almaktan kaçınan, herhangi birüniversitedeki idarecinin 100 günden çok daha kısa sürede gerçekleştireceğirutin faaliyetlerdir. Şu an dahi pek çok üniversitede gerçekleştirilen rutinfaaliyetlerin, icraat olarak taahhüt edilmesi kamu yönetiminin ciddiyetinisorgulatacaktır. İcraat programında akademisyenlerin iş güvencelerinin hukukistatüye kavuşturulması, akademik yayın ve bilimsel bilgi üretimininartırılması, akademisyen açığının giderilmesi, idari personelin merkezi yerdeğiştirme ve görevde yükselme taleplerinin karşılanması gibi, vakit kaybınatahammülü olmayan konular yer almalıdır.

 

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası