Siyaset

KAŞLI AKSARAY’IN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

milliyetçihareket partisi (mhp) aksaray milletvekili ramazan kaŞli, 2019 yılı merkeziyönetim bütçe kanun teklifi ile 2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanuntasarısının 13. maddesi, gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler üzerine veaksaray’ımızla ilgili 24 haziran seçimlerinde seçim beyannamemizde verilensözlere ilişkin öneriler (1. aksaray-hasandağı askeri acemi birlik getirilmesi2. aksaray’a uluslararası standartlarda futbol stadyumu yapılması) ve 68aksaray belediyespora karşı yapılan olumsuzluklar ve desteğini dile getirdi.

bÜtÇe İle İlgİlİ gÖrÜŞ ve ÇÖzÜmÖnerİlerİ

kaşlı milliyetçi hareket partisigrubu adına yapmış olduğu konuşmada

“yerel yönetimlerin en büyük sorunuyerel kaynaklarını harekete geçirememe ve eldeki mevcut kaynakları istenendüzeyde kullanamamasıdır. hızlı nüfus artışı, gelir gider dengesizliği, büyükyatırımların finansman ihtiyacı ve kamu idarelerine olan yükümlülüklerin yerinegetirilememesi gibi nedenlerle borçlanmaya giderler.

gelirlerin bugünden harcamayadönüşmesi olarak da tanımlanabilecek olan borçlanma, 1990’lı yıllardan sonrabaşta büyükşehir belediyeleri olmak üzere, belediyelerin, yatırımlarını finanseetmek için başvurduğu en önemli temel kaynaklardan birisi haline gelmiştir.

mali özerklik açısından bakıldığındayerel yönetimlerin borçlanma kararını vermelerinde özgür olmaları istenir. ancakborçlanmasında dünya genelinde bir sınırlama ve mâli kurala bağlama gereğihissedilmektedir. bu bağlamda yabancı kaynak kullanımına yasal dayanak olarak5393, 5302 ve 4749 sayılı kanunlarda düzenleme yapılmıştır.

dış borçlanma, İller bankasındanyatırım kredisi ve nakit kredi kullanma, tahvil ihracı, İç borçlanma yerelyönetimlerin finansman kaynakları arasındadır.

burada dikkat edilmesi gereken dışkaynaklardan yararlanmadır. belediyeler özellikle dış proje kredilerindenkaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyince hazine bu yükümlülükleriüstlenmektedir.

yani dış borç veren alacağını alıparadan çekilince, sorun bir iç mesele haline dönüşmektedir. bu ve benzeridurumlarda borçlanma hususu çok yerinde olacak şekilde değerlendirilmelidir.yerel yönetimlerin yabancı kaynak kullanımlarında dikkat etmeleri gereken enönemli husus; kullanılan yabancı kaynağın vadesi ve bu kaynak ile finanseedilecek yatırım projesinin ekonomik ömrüdür.

yatırım projelerigerçekleştirildikten sonra bu yatırımlardan beklenen faydalar uzun bir vadeyeyayılmaktadır. dolayısıyla yatırım projelerinin finansmanında kullanılacakyabancı kaynakların vadeleri de bu süreyle uyumlu olmalıdır. aksi takdirdezamanla gelir gider uyumsuzluğu söz konusu olacağından hazine ile yerel yönetimlerkarşı karşıya kalıp bir iç borç sorunu doğacaktır. bu durum merkezi yönetimüzerinde bir mali yüke neden olacaktır.

hazine, halkın hazinesi olup vehalka hizmet hakk’a hizmet düsturuyla; renk, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin,gerçekten kamu yararına olan, partizanlık gütmeyen katma değeri yüksek, hayatageçtiğinde bölge halkının kalkınmasına ve faydasına olacak,; kamuya uzun vadelifayda sağlayacak ve devleti kâra geçirecek projeler, millet menfaati gözetilipparti menfaati gözetmeksizin desteklenmeli, önündeki engellerin aşılmasındakolaylık sağlanmalıdır.

görüşmekte olduğumuz bütçe teklifi,milliyetçi hareket partisi olarak hem referandumda hem de cumhur ittifakıyla,seçimlerde verdiğimiz desteğin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilkbütçesidir. dolayısıyla yürütmenin bu yetkiyi isabetli kullanması bizim deverdiğimiz destek sebebiyle çok önemlidir.

Özellikle son dönemde toplumun büyükbir kısmı tarafından türkiye cumhuriyeti devletinin güvencesi olarak kabulgören liderimiz sayin devlet bahÇelİ beyefendinin de belirttiği gibi;

 bu bütçe sokakta işsiz gencimize, atanmayıbekleyen öğretmenimize, asgari ücretlimize, amirimize, memurumuza, işçimize,çiftçimize, emeklimize, esnaf ve sanatkârımıza, tüccarımıza, işverenlerimize,öğrencimize, serbest meslek sahiplerimize kısaca 81 milyon vatandaşımıza umutolmalıdır.

milliyetçi hareket partisi olarakdestek verdiğimiz 16 nisan 2017 tarihli anayasa değişikliği halk oylamasıylacumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 9 temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.yeni sistemle yürütmenin başı da cumhurbaşkanı olmuştur.

milliyetçi hareket partisi,cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla sağlıklı birzemine oturtulması ve sistemin tüm unsurlarıyla işlemesi hususuna hassasiyetleyaklaşmaktadır.

15 temmuz hain darbe kalkışmasını veiçinde bulunduğumuz coğrafyanın hareketliliğini göz önüne aldığımızda türkmilliyetçilerinin beka hassasiyetini iyi anlamlandırmak lazımdır. 27. dönemmilletvekilliği seçimleri öncesinde ve sonrasında küresel güçlerin kur ve faizüzerinden şiddetini artırarak hissettirdikleri ekonomik savaş halinde türkiyeekonomisi istikrarsızlığa sürüklenmek istenmiştir.

yaşanan bu küresel tehditler ileekonomimizin sarmala alındığı sıkıntılı dönemde devletimizin ve milletimizinyanında olmak, tehdit ve tehlikeler karşısında ortak, millî tavırgeliştirebilmek hayati önemdedir. böylesine bir ekonomik savaş ile yüz yüzeiken türk milliyetçilerinin ve onun lideri sayın devlet bahÇelİ beyefendininduruşu çok anlamlıdır.

bizler inanıyoruz ki türk milleti,küresel saldırılara karşı tek vücut olduğu sürece bu sorunların üstesindengelecektir. bizler de milletten aldığımız yetkiyle üzerimize düşeni yapmayagayret göstereceğiz. eğer türk milleti olarak bu sorunların üstesinden gelmeyetisini sağlayabilirsek hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda türkekonomisine güven artacak, ekonomimiz daha da istikrarlı hale gelecektir.

sayınbaşkan, değerli milletvekilleri

bütçe, sosyo-ekonomik meselelereçözüm üretmedikten sonra sıradanlığa mahkûmdur. bir ekonominin başarısı, ancakinsanların hayat standartlarını düzeltmesiyle değerlendirilmektedir.

ne kadar iyi bütçe yaparsak yapalım,ne kadar parlak hedefler koyarsak koyalım; şayet huzur ve sükûnetimizkaybolmuşsa, beka ile birlikte yaşama iradesi risklerle karşı karşıyaysa süslüsözler bir şey ifade etmeyecektir.

türkiye ekonomik bir saldırıyauğramış, ekonomi aracılığıyla türkiye’nin diz çökmesi hedeflenmiştir. alınantedbirlerle bu girişimlere set çekilmiş ancak ekonomik güvenlik tehdidi devam etmektedir.bu tehdidi kalıcı olarak önleyebilmek ekonomideki bağışıklık sistemimizigüçlendirmemizi gerektirmektedir. türkiye başta yapısal tedbirler olmak üzereekonomiyi kırılgan hale getiren unsurları süratle gidermek için çözümönerilerimizi 9 madde ile özetleyecek olursak;

devlet çarkının işlemesi, ekonomikdişlilerin çalışması açısından hayati öneme haiz olan bütçe, kaynaklarındağılım ve bölüşümünde en zorda bulunan toplum kesimlerini gözetmesi isabetolacaktır. bu kapsamda;

* ekonomi kurumları arasındakoordinasyon eksikliğini kaldırmalıyız.

* “emaneti ehline verme” ilkesiçerçevesinde liyakate  özen göstermeliyiz

* yönetim kalitesi çerçevesindehukuku üstün tutmalıyız

* dış finansman bağımlılığımızıazaltıp, ekonomik güvenliği sağlamak zorundayız.

* ekonomik büyüme dengeli vesürdürülebilir hale getirmeliyiz.

* teknolojiyi üretipticarileştirmeli ve ar-ge çalışmalarına önem vererek beyin göçünüengellemeliyiz.

* mali disiplini ve vergi adaletinisağlamalıyız

* tÜİk tarafından %11,4 olarakaçıklanan işsizlik oranını acilen aşağılara çekmeliyiz.

* fiyat istikrarını sağlayıp,enflasyonu aşağılara çekmeliyiz.

türk milliyetçileri olarak bizlerişaret ettiğimiz hususlarda milli ekonomimizin ve devletimizin yanındaolduğumuzu ve olacağımızı beyan ediyoruz. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemininilk bütçesini olumlu buluyor, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum…

aksarayİlİmİzle İlgİlİ Önerİler ve ÇÖzÜmler

bütçe görüşmelerimizin sonlarınayaklaşırken konuşmamın kalan bölümünde memleketim olan evliyalar Şehriaksaray’ımız ile ilgili bazı tekliflerimizi dile getirmek istiyorum.

15 temmuz’da gerçekleştirilen hainkalkışmadan sonra yapılan yorum ve analizlerde başkentimiz ankara’nın içinde veçevresinde bulunan askeri birliklerin konumlarının ne kadar riskli olduğu çoknet ortaya çıkmıştır. bu bağlamda askeri alanların şehir dışına taşınmasınayönelik çalışmaların devam ettiğini biliyor ve bu konunun ülkemizin güvenliğiaçısından önemli olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum.

başkentimiz ankara ile 1,5-2 saatmesafede bulunan memleketim aksaray, konumu itibarıyla kuzeyi güneye bağlayane90 karayolu ve batıyı doğuya bağlayan yolların kesişim noktasında bulunmasıhasebiyle günün 24 saati türkiye’nin her yerine ulaşımı rahatçasağlanabilmektedir.

Ülkemizin güzide şehirleri olankayseri, bolu ve isparta’da ki dağ komando tugaylarından örnekle aksaray hasandağı’nın eteklerine dağ komando tugayı getirilmesini talep ediyoruz.bahsettiğim yerde 10 futbol sahası büyüklüğünde alanımız mevcuttur. arazininmüsaitliği ve dağlık yapısı ile bu bölge dağ komando eğitimi verilmesineoldukça elverişlidir.

bahsi geçen saha bölgede bulunanbelde ve köylere yaklaşık 20-30 km, aksaray merkezine ise 35 km. uzaklıkta olupve yerleşim bölgesinin dışındadır. yemin törenine ve askeri ziyaretlere gelecekolan vatandaşlarımız için her saat karayolu ile ulaşım mümkündür.

ayrıca 10-15 bin mevcutlu acemibirliklerinin büyükşehirlerin dışına çıkarılması anadolu’nun ekonomisinikalkındıracağı gibi, birçok alanda istihdam yaratacak ve büyükşehirlere olangöçü azaltacaktır. acemi er-erbaşların çarşı izninden, ailelerinin yemintörenlerine katılmasına kadar olan süreçte taşraya ciddi bir nüfus akışısağlanacaktır. konaklama, yiyecek-içecek, hediyelik eşya vb. tüm sektörlerzincirleme olarak gelişecek bu da yeni istihdam alanları yaratacağı gibi vergigelirlerinin de artmasını sağlayacaktır.

bütçesini görüşmekte olduğumuz 2019yılına az bir zaman kalmışken, cumhur İttifakına %76 ile destek veren aksaraylıhemşehrilerim milli savunma bakanımızdan ve cumhurbaşkanımızdan bu müjdelihaberi bekliyor.

dile getirmek istediğim bir diğerhusus ise futbol takımımız aksaray’da maçlarını 2-5 bin arası seyircikapasiteli ve şeref tribünü üzeri açık olan bir stadyumda oynamaktadır. bustadyum maalesef şehir stadı niteliklerini taşımamakta ve aksaray’ımızayetmemektedir.

İhtiyacımız kapsamında aksaray’ımızamanisa-akhisar stadyumunun benzeri yeni bir futbol stadyumu yapılmalıdır.  aksaray ilimizde uluslararası futbolmüsabakalarına uygun yeni bir futbol stadyumun yapılması için yaklaşık 6 yılönce milli emlak’tan aksaray-konya yolu üzeri 125 dönümlük arazi tahsisedildiğini biliyoruz.

ancak bugüne kadar yatırımprogramına alınmadığı ve de herhangi bir işlem yapılmadığı için bu konun önemlegündeme getirilmesini gerekli görmekteyiz…

yeri gelmişken aksaraybelediyespor’umuz üzerinde oynanan kirli oyunlara da değinmek istiyorum.aksaray belediyespor’umuz, spor toto bölgesel lig 5 grupta ilk devreyi lidertamamlamıştır. fakat bazı odakların şampiyonluğumuzu engellemeye yönelikgirişimleri olduğunu görmekteyiz. kötü niyetli bu girişimlere karşı aksarayşehri olarak, takımın büyük ve manevi gücü olan taraftarımız ile birliktehareket edeceğimizin ve siyah beyazlı camiamızın yanında olduğumuzunbilinmesini istiyor;

bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılımerkezi yönetim bütçe kanun teklifi’nin kamuya, ülkemize ve aziz milletimizehayırlı olmasını cenab-ı allah’tan niyaz ediyorum” dedi

haber merkezi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası