Köşe Yazıları

Sıkça Sorulan Sorular

Sevgili  Yenigün Gazetesi okuyucularıgazetenizin sizler için bize ayırdığı SGK köşemizde bu haftaçeşitli SİGORTALILIK kolları ve işe giriş,yani başlangıç tarihi ile ilgiliçok sorulan soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.Bildiğiniz üzere işegiriş yani başlangıç tarihi emeklilikte yaş..

Sıkça Sorulan Sorular

Sevgili  Yenigün Gazetesi okuyucularıgazetenizin sizler için bize ayırdığı SGK köşemizde bu haftaçeşitli SİGORTALILIK kolları ve işe giriş,yani başlangıç tarihi ile ilgiliçok sorulan soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.Bildiğiniz üzere işegiriş yani başlangıç tarihi emeklilikte yaş ile yakından alakalıdır.İşte önemlisorular ve cevapları:
1-Kimler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendikapsamında sigortalıdır?
1-Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar bukapsamda sigortalı sayılmışlar.
2- Hizmet akdi ne demektir?
2-Hizmet akdi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayansüreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücretödemeyi üstlendiği sözleşmeyi ifade etmektedir.
3- Hizmet akdi hangi şartlarda oluşur?
3- Hizmet akdinin varlığından söz edilebilmesi için işçinin işverenin emir vegörüşleri doğrultusunda işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsizsürede çalışması ve bunun karşılığında da işverenden ücret almasıgerekmektedir.
4-Profesyonel sporcular sigortalın sayılırlar mı?
4-Herhangi bir spor dalını kendisine meslek edinen ve bundan kazanç sağlayankişilere profesyonel sporcu denilmektedir. Bu kişiler Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı sayılmaktadırlar.
5- Avukat ve noterlerin sigortalılıkları ne şekilde olmaktadır?
5- 1/10/2008 tarihinden önce ticari kazanç veya serbest meslek kazancınedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalısayıldıklarından, 1/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncımaddesi kapsamında prim ödeyen avukat ve noterlerden gelir vergisi mükellefiolanların sigortalılıkları 1/10/2008 tarihi itibariyle devam ettirilmiştir.
Avukatlardan gelir vergisi mükellefi olmayanların sigortalılıkları ise1/10/2008 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigorta kapsamında devam ettirilmişolup, isteğe bağlı sigortaya devam etmek istemeyenlerin bulunması halindealınacak dilekçeye istinaden sigortalılıkları 30/9/2008 tarihi itibari ile sonaerdirilmiştir.
6- Köy korucuları sigortalı olabilir mi?
6-Geçici köy korucusu olarak çalıştırılanlar hakkında kısa ve uzun vadelisigorta kollarına ilişkin hükümler uygulanmadığından, bunlar Kanun kapsamındasigortalı sayılmamaktadırlar. Ancak köy korucusu veya geçici köy korucusuolanlardan, Kanuna tabi olabilecek nitelikte çalışması olanlar yani adlarınakısa ve uzun vade sigorta primi ödenen kişiler sigortalı olabilmektedirler.Yine bu kişililer isteğe bağlı sigortalı da olabilirler.

7-İşkur kursiyerleri sigortalı sayılırlar mı?
7- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme vedeğiştirme eğitimine katılan kursiyerler 2008 yılı Ekim ayı başından itibarensigortalı sayılmışlardır. Bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığısigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlarhakkında ise ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. İŞKURKursiyerleri 4/a kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.
8- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerinYanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri sigortalı sayılırlar mı?
8- 1/10/2008 tarihinden itibaren ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayanülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmaküzere götürülen Türk işçiler hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genelsağlık sigortası hükümleri uygulanmaktır. Bu sigortalılar 4/a kapsamındasigortalı sayılmaktadırlar. Bunların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmakistemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olmalarına imkân sağlanmıştır. Bu kişilerin isteğe bağlı sigortalılıkları 4/b bendi kapsamındadeğerlendirilmiştir.

İŞE GİRİŞ /İŞTEN AYRILIŞ
1- İşverenler çalıştırdıkları veya çalıştıracakları kişileri en geç ne zamankuruma bildirmek zorundadır?
1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendikapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar, çalışmaya, mesleki eğitimeveya staja başladıkları tarihten en geç bir gün önce Sosyal Sigorta İşlemleriYönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işverenleritarafından Kuruma bildirilirler
2- İnşaat, Balıkçılık Ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılarkişileri için işe giriş bildirgesi en geç ne zaman kuruma verilebilir?
67- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalıişe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmayabaşladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.
3- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında İşebaşlatılan  sigortalılar kuruma en geç ne zaman bildirilebilirler?
68-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınansigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süreiçerisinde kuruma bildirilmeleri gerekmektedir.
4- İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde İşe BaşlatılacakSigortalıların Bildirimi ne zaman yapılabilir?
4- Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalıçalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacaklarınsigortalı işe giriş bildirgesi en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren biray içinde verilmesi gerekmektedir.
5- Sigortalıların kendilerini kuruma bildirmesi mümkün müdür?
5- 4/a kapsamında çalışan sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmayabaşladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi(EK-9) ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler.
6- 4/a kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?
6- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılarınsigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermektedir.
7-Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir?
7- Sigortalılığı bu şekilde sona eren kişiler için işverenlerin işten ayrılıştarihini takip eden on gün içinde Kuruma sigortalı işten ayrılış bildirgesi(EK-10) ile bildirilmeleri gerekmektedir.Gelecek hafta inşallah  bir başkakonuda görüşmek üzere misafir olarak bulunduğum Bergama dan sizlere sağlıklıhuzurlu günler diliyorum.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL