Genel

Meslek Hastalığı

.. Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığıişin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlarıyüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilikhalleridir. Meslek Hastalığının..

Meslek Hastalığı

..

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığıişin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlarıyüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilikhalleridir.

Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan SigortalılarKimlerdir?

> Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)

> Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köyve mahalle muhtarları (4/b)

> Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar

> Aday çırak, çırak ve stajyerler,

> Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmışmalullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerikapsamında çalışanlar

> Türkiye İş Kurumu kursiyerleri

> Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde işüstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülenTürk işçileri

> İntörn öğrenciler

> Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksizolarak çalışan sigortalılar

> Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda evhizmetlerinde çalışan sigortalılar

Bir Olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için HangiUnsurları Taşıması Gerekmektedir?

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığınatutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafındanusulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbîbelgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesizorunludur.

Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) MeslekHastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?

Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların meslekhastalığı hallerinin bildirimi işverenleri tarafından yapılmalıdır.İşverenlerin meslek hastalığını; Durumun öğrenildiği günden başlayarak üçişgünü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

 Örneğin, Pazartesigünü meslek hastalığına tutulduğu öğrenilen sigortalının, işvereni tarafındanKuruma yapılacak meslek hastalığı bildiriminin en geç Çarşamba günü yapılmasıgerekir.

Meslek Hastalığı bildirimleri

Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ve Köy veMahalle Muhtarlarının (4/b) Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, NasılBildirilmelidir?

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılarınmeslek hastalığı hallerinin bildirimi kendileri tarafından yapılmalıdır. (4/b)sigortalıları meslek hastalığını;

Sosyal Güvenlik Kurumuna, Durumun öğrenildiği gündenbaşlayarak üç işgünü içinde bildirmeleri gerekmektedir.

Meslek hastalığı bildirimleri;

> “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi”  ile doğrudan ya da posta yoluyla sosyalgüvenlik il müdürlüğü /sosyal güvenlik merkezine gönderilerek yapılabilir.

Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz OlarakÇalışanların Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarakçalışan sigortalıların meslek hastalığı hallerinin bildirimi kendileri veyaişverenleri tarafından yapılmalıdır. Kendisinin/işverenlerin iş kazasını;

SGK ya,Durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş  günü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz OlarakÇalışanların Meslek Hastalığı Sigortasından Yararlanması için Şartlar Nelerdir?

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarakçalışanların, meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleriiçin prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Meslek Hastalığının Bildirim Süresine Uyulmazsa Ne Olur?

Meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenişverene ve 4/b sigortalılarına, Kurumca bu durum için yapılmış bulunanmasraflar (genel sağlık sigortası giderleri dahil) ile ödenmişse geçici işgöremezlik ödenekleri rücu edilir. Ayrıca bildirimi süresinde yerine getirmeyenişverenlere, 2018 yılı için 3.092 TL ile 9.276 TL arasında değişen tutarlardaidari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu idari para cezaları, işyerindeçalışan sigortalı sayısı ve işyerinin az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikelisınıfta yer alması durumuna göre farklılaştırılmış olup her takvim yılıbaşından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarakuygulanmaktadır.

Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar

Meslek hastalığı sigortasından doğan haklardanyararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, meslekhastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

>Geçici İş Göremezlik Ödeneği

>Sürekli İş Göremezlik Geliri

>Ölüm Geliri

> Evlenme Ödeneği

>Cenaze Ödeneği

Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlere yazımızı misafirolduğum Bergama dan gönderiyorum. Gelecek hafta başka bir konuda buluşmak üzerehoşça kalın efendim.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner
İlgili Haberler

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL