Köşe Yazıları

İslama Göre Alkollü İçki Yasağı

.. DeğerliDostlarım ! Bu Cuma, Sorularlaİslamiyet Köşemizde  İslam da Alkollü İçki İçmek konusunuişleyeceğiz. SORU:İslam’da Alkollü İçki İçmek nedenharamdır? Şarabın, alkollü içeceklerin haram olmasının sebebi nedir? Alkollüİçki İçmek ile ilgili ayet ve..

İslama Göre Alkollü İçki Yasağı

..

DeğerliDostlarım !

Bu Cuma, Sorularlaİslamiyet Köşemizde  İslam da Alkollü İçki İçmek konusunuişleyeceğiz.

SORU:İslam’da Alkollü İçki İçmek nedenharamdır? Şarabın, alkollü içeceklerin haram olmasının sebebi nedir? Alkollüİçki İçmek ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir ?Alkollü İçki İçmenin İslam Fıkhına göre cezası nedir ?

CEVAP: Alkollüİçki İçmek insan fıtratına tamamen zıt olan zararlı biriçecektir. Ayrıca Alkollü İçki İçmek, hem fert hem detoplum için büyük bir fesat sebebidir. Bundandolayı da Hem Kur’an da hem de H. Şeriflerde HARAM ve BÜYÜK GÜNAHLARDAN olduğu delillerle sabittir. İslâmfıkhına göre içki içmenin dünyadaki cezası, 40 veya 80 sopa vurmaktır. Bundan maksat,  sarhoşa gözdağı vermek ve utanmasınısağlayarak onu içki içmekten vazgeçirmektir. (Ebû Dâvûd, Hudûd, 35/4478) İçki içmek aklî melekelere menfiyönde tesir eder. Hâlbuki dünya ve ahirete yönelik bütün maslahatlar ancakakılla gerçekleşir. Akıl gidince insan, akla hayâle gelmez günahlara dalar.Nasıl ki ispirtonun içine bir kıvılcım düştüğünde hemen alev alırsa, alkolbağımlısı bir beynin ve kalbin içinde kötülüğün ateşini tutuşturmak da bu kadarkolay olmaktadır. İşlenen günahlara bakıldığında, hep gaflet ânındayapıldıkları görülür. Günahlara düşme hususunda gaflet bu kadar tesirli olursa,ondan daha ileri olan sarhoşluğun insanı ne büyük günahlara sevk edeceğini tahminetmek hiç de zor değildir. İçki , kumar, şans oyunları gibi insana maddî vemanevi sarhoşluk veren şeyler, insanlığın ebedî düşmanı şeytanın elindeki entesirli silâhlardır. İnsan bunlardan uzak durmadıkça felâha ermesi mümkündeğildir. Şeytan, içki ve kumar yoluyla insanlar arasına kin, husumet vedüşmanlık sokar, onları birbirine düşürür. Onları Allah’ın zikrinden, namazdanve ibadetlerden alıkoyarak ahiret fukaraları hâline getirir. Kısacası hem dünyalarınıhem de ahiretlerini berbat eder. Dolayısıyla iki cihanda da perişan olmaktankurtulmanın yolu, Allah’ın yasakladığı bütün günahları terk etmekten geçer. Alkollüİçki İçmek ile ilgili Ayet ve Hadisler :Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, heminsanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından dahabüyüktür.” Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “İhtiyaçtan artakalanı.” Böylece Allah, sizeayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz” (Bakara Suresi 219)Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanınişlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz”. (Maide suresi 90)Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi,Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”(Maide suresi 91) “Sarhoşluk veren her şey şaraptır. Veher şarap da (içki de) haramdır.” (Tergib ve Terhib, c.3, s.253)“Çoğu sarhoşlukveren içkinin azı da haramdır” (İbn Mâce, es-Sünen, 2/l124) AllahüTeâlâ, içki içene, içirene, alıp satana, yapana, saklayana, taşıyana, kendisinegötürülene ve parasını yiyene lanet etti. (İbni Mace) Peygamberimiz Hz. Ömer(r.a)çağırıp Maide Suresi 90ve 91.Ayetleri okudu. “Artıkvazgeçtiniz değil mi?” kısmına gelince O:“−Vazgeçtik! Vazgeçtik yâRab!” diyordu. Hz. Ömer ile birlikte bütün Müslümanlar da:“−Artık içkiden, kumardanvazgeçtik ey Rabbimiz!” diyorlardı. Bu ayetler nazilolunca, Peygamber Efendimiz ’in emriyle bir münadi:“−Haberinizolsun ki içki haram kılınmıştır! diyerek seslendi.Tulumları delinip boşaltılan, küpleri kırılıp dökülen içkiler, Medinesokaklarında seller gibi aktı!.. (Bkz.Ahmed, I, 53; II, 351; Nesâî, Eşribe, 1-2; Hâkim, II, 305/3101) Bundansonra, içki içen Müslümanlar ellerindeki şarapların hepsini imha ettiler. Birdaha da içmediler. İçkiyi dinden uzak bir sapıklık olarak gördüler. Meselâ EbûMûsâ (r.a) şöyle derdi: “Benim nazarımda ha içki içmişim ha Allah’ı bırakıp şu sütuna tapmışım,hiç fark etmez (ikisi de aynı derecede büyük günahtır).” (Nesâî, Eşribe, 42/5661) “Zina eden kimse zina ettiği anda mümin değildir. İçki içen kimse içkiiçerken mümin değildir. Hırsızlık yapan kimse hırsızlık yaparken mümin değildir…” (Buhârî, Mezâlim, 30; Tirmizî, İman,11/2625; Nesâî, Eşribe, 42/5657)İçki ile ilgili İbni Hıbban da geçen meşhurbir hikaye anlatılır: Eskizamanlarda bir Abid insanlardan ayrı bir yerde ibadet yapıyorken zengin ve güzelbir kadın ona gönlünü kaptırır. Hizmetçisini O’na gönderir. Hizmetçi Abide sizibir şahitlik için çağırıyorlar der. Abid de gider ve birkaç kapı geçerek zenginve güzel kadının yanına varır. Kadın Abide derki: Ya şu çocuğu öldür, yabenimle zina et, yada şu bir şişe şarabı iç der..Abid bakar ki bunlardan enhafifi şarap içmek ve şarabı içer, tabiki sarhoş olur ve hem kadınla zina yapar,hem de çocuğu öldürür. Vallahi iman ile şarap bir arada olmaz, biri diğeriniuzaklaştırır.(İbni Hıbban) Kim içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazıkabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz,ölürse cehenneme girer, tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder. Sonra tekrardöner, içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehennemegirer, tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder. Ve yeniden tövbesinden dönerseAllah’ın Kıyamet günü ona; Radğatu’l-Habal içirmesi haktır.”(İbni Mace 3377, Albânî Sahihu’l-Cami 6313)SON SÖZ: Alkollü İçki yasağınaasrımızda geçmiş asırlara göre daha çok ihtiyaç vardır. Çünkü asrımızda, geçmişasırlarda olmayan birçok teknik âletler icat edilmiş, otomobil, tren, uçak gibihızlı giden vasıtalar ortaya çıkmıştır. Bütün araştırmaların ortak neticesişudur ki, şahıs isterse bir bardak, isterse daha fazla içki kullansın, yani nemiktar içki kullanırsa kullansın, şahıs içkiyi içtikten sonra hangi teknikâleti kullanırsa kullansın, içkiyi kullanmadan önceki haline göre, o cihazı, ovasıtayı daha bozuk olarak kullanmaktadır. Ufak bir teknik hatanın, saatte 100-120km. süratle giden bir otomobil ve saatte 600-700 km. süratle giden bir uçakiçin ne kadar tehlikeli olduğu açıktır. Onun için, açık söylemek icap ederse İslam`ın yasakları incelendiğinde, bunların fert ve toplumyararına olduğu görülür. Benim görevim bu köşede bilgim dahilinde Kuran veSünnet ışığında sizleri aydınlatmak zira Müslüman bildiği doğruyu gücü nispetince tebliğetmelidir. İyiliği emretmeli ve kötülükten de sakındırmalıdır.

Selam ve Dua İle

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL