Resmi İlanlar

Resmi İlan

..

bakim ve onarim hİzmetİ alinacaktir

eĞİtİm ve araŞtirma hastanesİ- aksaray ÜnİversİtesİsaĞlik bakanliĞi bakan yardimciliklari

12 aylık İklimlendirme sistemi bakım onarım hizmeti alımıhizmet alımı 4734 sayılı kamu İhale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihaleusulü ile ihale edilecektir.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2020/503940

1-İdarenin

a) adresi: yeni sanayi mahallesi 92. tacin caddesi no:168200 aksaray merkez/aksaray

b) telefon ve faks numarası: 3825022000 – 3825022029

c) elektronik posta adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı: 12 aylık İklimlendirmesistemi bakım onarım hizmeti alımı

ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) yapılacağı yer: aksaray Üniversitesi eğitim vearaştırma hastanesi

c) süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(onİki)aydır

3- İhalenin

a) yapılacağı yer: aksaray Üniversitesi eğitim araştırmahastanesi toplantı salonu

b) tarihi ve saati: 22.10.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi içinalınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenensicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

– tse 12850 yetkili servisler – havalandırma ve kilimasistemleri – klima santralleri, klimalaar, soğutucu gruplar, fan-coiller,fanlar, hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için tse belgesi,

-iso 9001: 2015 sertifikası,

4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzabeyannamesi veya İmza sirküleri;

4.1.2.1. gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdekigörevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerintamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebecimali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren, standart forma uygun belge,

4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamındakabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamaküzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

kamu veya Özel sektörden alınan her türlü havalandırma veİklimlendirme sistemleri bakım onarım hizmeti işleri benzer iş olarak kabuledilecektir

5.ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınıekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. teklifler, ihale tarih ve saatine kadar aksarayÜniversitesi eğitim araştırma hastanesi satınalam birimi adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir işkaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.diğer hususlar:

İhale, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası