Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Resmi İlan

… bİna(onarim) İŞlerİ yaptirilacaktir

bİna(onarim) İŞlerİ yaptirilacaktir

aksarayİl Özel İdaresİ plan proje yatirim ve İnŞaat mÜdÜrlÜĞÜ

aksarayİl müftülüğü hizmet binasının genel onarımı yapım işi 4734 sayılı kamu İhalekanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır.

İhalekayıt numarası: 2018/240608

1-İdarenin

a)adresi: yunus emre mah. 15. bulvar no:2 68200 merkez/aksaray

b)telefon ve faks numarası:  3822153695 -3822153698

c)elektronik posta adresi: 68ozelidare@icisleri.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-İhalekonusu yapım işinin

a)niteliği, türü ve miktarı : b+z+3 katlı bina dış cephe genel onarım+3. kattadilatı+1 adet asansör yapımı

ayrıntılıbilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

b)yapılacağı yer: aksaray merkez

c)İşe başlama tarihi: sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yerteslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi: yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

3-İhalenin

a)yapılacağı yer: yunus emre mahallesi 15. bulvar no: 2 68200 merkez/aksaray

b)tarihi ve saati: 05.06.2018 – 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza sirküleri.

4.1.2.1.gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaretsicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhalekonusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. ancak işintamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzelkişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaretve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarıveya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malimüşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.

4.2.ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdaretarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

sonon beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklifedilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzerişlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.buihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacakmühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer işgrupları tebliğinde yer alan b-iii grubu İŞler

4.4.2.benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaatmühendisliği, mimarlık bölümleri benzer işe denk sayılacaktır.

5.ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 try (türk lirası)karşılığı aksaray İl Özel İdaresi plan proje yatırım ve İnşaat müdürlüğü (yunusemre mah. 15. bulvar no:2 68200 aksaray ) adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya ekapüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.teklifler, ihale tarih ve saatine kadar aksaray İl Özel İdaresi plan projeyatırım ve İnşaat müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynıadrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedelsözleşme imzalanacaktır. bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.diğer hususlar: İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (n) : 1

teklifisınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, kanunun 38inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ
Sıradaki Haber T.C. Aksaray Sulh Hukuk Mahkemeleri’nden