Resmi İlan

...

Resmi İlan
28.05.2018 / 17:01 1665

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMÜSTEŞARLIK

 

İLİMİZ MERKEZ TAŞPINAR ORTAOKULU,TAŞPINAR İLKOKULU,YENİKENT İLKOKULU, YENİKENT ATATÜRK İLKOKULU VE YUSUF HAKİKİ BABA ORTAOKULUGENEL ONARIM İŞİ

İLİMİZ MERKEZ TAŞPINAR ORTAOKULU,TAŞPINAR İLKOKULU,YENİKENT İLKOKULU, YENİKENT ATATÜRK İLKOKULU VE YUSUF HAKİKİ BABA ORTAOKULUGENEL ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesinegöre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2018/257091

1-İdarenin

a) Adresi: Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet BinasıKat:4 No:47 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822136840 - 3822136814

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: İLİMİZ MERKEZ TAŞPINARORTAOKULU,TAŞPINAR İLKOKULU, YENİKENT İLKOKULU, YENİKENT ATATÜRK İLKOKULU VEYUSUF HAKİKİ BABA ORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: AKSARAY / MERKEZ

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ SANAYİMAH.2/E 90 BUL.NO:47 EK 3 VALİLİK HİZMET BİNASI / AKSARAY

b) Tarihi ve saati: 13.06.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaretsicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşmekapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamaküzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B III GRUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyamimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası) karşılığı VALİLİK EK 3 HİZMET BİNASI İL MİLLİ EĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ KAT:4 NO:25 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAT:4 NO:25 AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedelüzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtarteslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı içinteklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilenisteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin reddedilecektir.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.