Resmi İlan

...

Resmi İlan
05.05.2018 / 07:50 2596

AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÇEVRE İSTİNAT VE

İHATA DUVARI YAPIM İNŞAAT İŞİ

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(AKSARAY)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÇEVRE İSTİNAT VE İHATADUVARI YAPIM İNŞAAT İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2018/213845

1-İdarenin

a) Adresi: Tacin Mh.E-90 Karayolu üzeri No:50 68100Merkez/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822151062 - 3822151026

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği i:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 138 (Yüzotuzsekiz) Metreİhata Duvarı, 148 (Yüzkırksekiz) Metre İstinat Duvarı Yapımı İnşaat İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Aksaray İl Jandarma Komutanlığı

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan)takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aksaray İl J.K.lığı İhale KomisyonBaşkanlığı İhale Salonu Merkez/ AKSARAY

b) Tarihi ve saati: 17.05.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaretsicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedeliçeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:B grubu bina ve inşaat işleri.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlıkbölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İhale KomisyonBaşkanlığı Merkez /AKSARAY adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İlJandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedelüzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtarteslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı içinteklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır DeğerKatsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilenisteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin reddedilecektir.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.