Aksaray Vilayeti 100 Yaşında

Aksaray için tarihin tekerrür etmemesi, kıyamete kadargelişerek payidar olması için 1845-1920 ve 1933-89 yılları arasında 131 yılsüren 2 ilçelik esaretinin ana sebebi olan ilimizi limanlara ve hammaddemerkezlerine bağlayacak olan  Demiryollarına zaman geçirilmeden kavuşturulmamız ve Aksaray merkez ile birlikte ikiilçemizin yanında güzergahta bulunan 8 ilçe, onlarca beldeyle yüzlerce köydeyaşayan bir milyona yakın kişinin de can damarı olan etrafındaki tesislerde75000 kişiye ekmek veren 15 bin kişinin çalıştığı E.90 kara yolununAnkara-Niğde otobanından en az şekilde etkilenmesini sağlayacak olan bakanonaylı tedbirlerin zamanında alınmasında.

 

Aksaray Vilayeti 100 Yaşında
09.10.2020 / 04:25 1452

Bunlar için Ak Partinin Aksaray’a 16 yıl 7 aylık vadesiçoktan dolan sözü olan Aksaray-Ulukışla demiryolunun ihalesinin  İlknur İnceöz, Ali Rıza Alaboyun ,RuhiAçıkgöz, Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti,2004-14 arası Aksaray Belediyebaşkanı  ve 25. dönem Aksaraymilletvekili Nevzat Palta, Turan Yaldır ile ardından ise sırasıyla 2004’den buyana Aksaray da görev yapan muhalefet milletvekilleri, iktidar ve muhalefetpartilerinin il ve merkez ilçe teşkilatlarıyla Meslek Odalarıyla STK’larınbaşkan ve yönetim kurulu üyeleriyle medya mensuplarının şimdiye kadar tamolarak yârine getirmedikleri vebalin telafisi için26 Aralık günü ihalenin yıliçinde yapılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talimatının yılbitmeden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Aksaray’ın 1845-1920 arasındaki hiç hak etmediği asla veasla da hak etmeyeceği  1. İlçelikten 100yıl önce 13 Ekim 1920 de Büyük Millet Meclisine Atatürk tarafından verilenve  kabul edilen 40 Numaralı Kanunla 75yıl süren  bize Osmanlı merkezbütçesinden ayırılan ödeneklerden de mahrum bırakılarak mağdur olmamıza sebepolan olumsuzluklar başta olmak üzere ilçeliğin sebep olduğu tümolumsuzluklardan da kurtularak Vilayet olduk.

TARİHİN TEKERRÜR ETMEMESİ İÇİN COĞRAFİ KONUMUMUZUNAVANTAJININDA EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILARAK ÖNCELİKLE ÜLKEMİZİN, ARDINDAN İSEBÖLGE ÜLKELERİNİN LOJİSTİK MERKEZİ OLMAMIZIN SAĞLANMASI İÇİN İSE BİZİ LİMANLARAVE HAM MADDE SAĞLAYACAĞIMIZ MERKEZLERE BAĞLAYACAK DEMİRYOLU HATTININ HİZMETEGİRMESİNDE!

  TBMM’sinde 100yıl önce 13 Ekim 1920 kabul edilen 40 numaralı kanunla 75 yıl süren  hiç hak edilmeyen, asla ve asla daedilmeyecek olan 1. İlçelik esaretinden kurtulan Aksaray’ın istikbali coğrafikonumunun en iyi şekilde kullanılarak ülkemizin ve bölge ülkelerinin lojistikmerkezi olmasının sağlanmasında.

  Bunun için ise buimkanı bize sağlayacak olan ilimizi limanlarla ham madde merkezlerinebağlayacak olan demiryolu, karayolu ve hava yolu imkanlarına zamanında  kavuşturulmamızda. 

    Toplam olarak131 yıl süren 2 ilçelik için tarihin bizim için yeniden tekerrür etmemesiniisteyen hemşerilerimiz ” Aksaray’ın bir daha asla ve asla hak etmediğiolumsuzluklarla karşılaşmaması gerekir.

   Bunun için iseilimiz için hem tarihin tekerrür etmemesini sağlayacak olan, hem de lojistikmerkezi olmazının yanında kalkınmamızın ivme kazanmasını da sağlayacak olanilimizi limanlarla ham madde merkezlerine bağlayacak olan demir yolunda.

   İstikbalimizin1. Olmazsa olmazı olan Ak Partinin ise Aksaray’a 16 yıl 7 aylık sözü olanAksaray-Ulukışla demiryolunun ihalesinin verilen sözün  İlknur İnceöz, Ali Rıza Alaboyun, RuhiAçıkgöz, Cengiz Aydoğdu ,Mustafa Serdengeçti,2004-14 arası Aksaray Belediyebaşkanı  ve 25. dönem Aksaraymilletvekili Nevzat Palta, Turan Yaldır ile ardından ise  2004’den bu yana Aksaray’da görev yapanmuhalefet milletvekilleri, iktidar ve muhalefet partilerinin il ve merkez ilçeteşkilatlarıyla Meslek Odalarıyla STK ların başkan ve yönetim kurulu üyeleriylemedya mensupları tarafından  zamangeçirmeden 2017 yılı yatırım programına alınan hattın Cumhurbaşkanı Erdoğanın826 Aralık günü ihale talimatını vermesi sözünün gerçekleşerek 2020 yılıbitmeden bitim tarihide belli olacak şekilde ihale ilanına çıkartılmasınısağlamaları.

   Ardından iseihalesi yapılacak olan bu Demiryolu hattımızın hak edişlerinin zamanındaödenerek işin istenen tarihte bitirilmesini sağlamaları gerekir.

AKSARAY’IN MUTLU İSTİKBALİNİ SAĞLAYACAK OLAN SANAYİYATIRIMLARININ ARTMASINI TEŞVİK ETMESİNİN YANINDA BÖLGEMİZİN, ÜLKEMİZİN VEBÖLGE ÜLKELERİNİN LOJİSTİK MERKEZİ OLMAMIZIN 2. OLMAZSA OLMAZI E.90 KARAYOLUNUNANKARA-NİĞDE OTOBANINDAN EN AZ ŞEKİLDE ETKİLENMESİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLERİNZAMANINDA ALINMASINDA!

   Bizi limanlarave dolayısıyla ilimizde yatırım  veyapacak sanayicilerin ihtiyacı olan ham maddeleri en uygun fiyatlaişletmelerine taşıyacak imkanı verecek ve üretimde kullanılacak hammaddelerinitemin edileceği merkezlere bağlayacak olan Demiryolunun yanında mutlakakesintisiz olarak çalışan ve şu anki karayolu ulaşımındaki merkezi konumumuzunda devam ettirilmesi şart.

  Bunun için iseAksaray merkez ile birlikte iki ilçemizin ,ayrıca da  güzergahta bulunan 8 ilçe, onlarca beldeyleyüzlerce köyde yaşayan bir milyona yakın kişinin de can damarı olan etrafındakitesislerde 75000 kişiye ekmek veren 15 bin kişinin

 çalıştığı veAnkara-Niğde otobanına göre 60 km daha kısa olan E.90 kara yolunun 5 Şubat 2017günü ilimizi ziyaret öden dönemin UDH Bakanı Ahmet Arslan tarafından da olmasımümkün olarak görülen tedbirlerin alınarak E. 90 Karayolunun Ankara-Niğdeotobanından en az şekilde etkilenmesini sağlayacak tedbirlerinde zamanındaalınmasında.

SÖZÜ VERİLEN VAATLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 1. DERECEDEGÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK MİLLETVEKİLLERİYLE ,MÜLKİ VE MAHALLİ MAKAMSAHİPLERİYLE AK PARTİ TEŞKİLATLARINDA!!!  

 2004 yılından buyana sözü verilen 10 Şubat 2017 gününe kadar önce 26 Mayıs 2011 günü, ardındandönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu,10 Şubat 2017Cuma günü ise CumhurbaşkanıErdoğan, Başbakan Yıldırım tarafından yeniden teyit edilen, daha sonra DDY Genel Müdürü ile UDH bakanı tarafından daihalesinin yıl içinde yapılacağı belirtilen.

   13 Ekim 2017 günüAksaray Milletvekili İlknur İnceöz tarafından yıl içinde ihalesinin yapılacağıbelirtilen.

   2018 yılıyatırım proğramına alınan ve geçen sene ise 2 Haziran günü ise CumhurbaşkanıErdoğan tarafından” Yakında ihalesini yapacağız” sözü verilen, MilletvekiliCengiz Aydoğdu tarafından ise 15 Ağustos 2018 günü  ihalesinin yıl içinde yapılacağı konusundaverilen sözün tutulacağı teyit edilen.

   Geçen sene 26Aralık 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından o zamanki Ulaştırma veAltyapı bakanına ihalenin 2020 yılı içinde yapılması talimatı verdiği

    Fakat şimdiyekadar bir türlü başlanılmayan demiryolu hattımızın mutlaka amma mutlaka en azındanbitim tarihide belli olacak şekilde ihale ilanına zaman geçirilmeden  çıkılması.

    İlanınaçıkılacak ihalenin en iyi yapımcı firma tarafından üstlenilmesi için ihalenintakip edilmesi, ihalenin yapılmasından sonra ise yüklenici firmanın hak edişlerininzamanında ödenmesinin sağlanması şarttır.

   Bunun için isehem  görev hem de yetki ile sorumluluk 1.derecede İlimiz Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu ,AyhanErel,Ramazan Kaşlı,5. Vekilimiz Erzurum Ak Parti Milletvekili Selami Altınok Valiile ilimiz Valisi Nevzat Aydoğdu Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Ak Parti İlbaşkanı Hüseyin Altınsoy ile birlikte tüm siyasetçilerle atanmış veseçilmişlerinde,25. Dönem Aksaray Milletvekili ve 2004-14 arası Belediyebaşkanı Nevzat Palta ile 25. Dönem milletvekili Turan Yaldır’da.

    1845-1920 ve1933-89 arasındaki toplam olarak 131 yıl süren ve bizi her yönüyle yeryüzündensilen 2. ilçelik esaretinin tekerrür etmesinin engellenmesi için  öncelikle tüm siyasetçilerin gerekenieksiksiz yapmaları şarttır.

VERİLEN SÖZLERİN ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE İKTİDARSİYASİTÇİLERİNDEN SONRA VEBAL MUHALEFET PARTİLERİ, MESLEK ODALARI,STK’LARLAMEDYA MENSUPLARININ TAMAMINDA!!!

     Demokrasilerde iktidarları 1. derecede çalıştıranlar muhalefetpartileri, ardından ise Meslek Odaları, STK’lar la Medyadır!!!

    Bu bilinçleöncelikle  CHP İl başkanı Ali AbbasErtürk, MHP il Başkanı Mustafa Çölkesen ile İYİ Parti il Başkanı Özhan Türemiş.

   Ardından iseTicaret ve Sanayi Odası Başkanı  CüneytGöktaş, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, TicaretBorsası Başkanı Hamit  Özkök, ZiraatOdası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği BaşkanıMahmut Aktürk, Damızlık Sığırı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, SütBirliği Başkanı Esat Zengin,Baro Başkanı Ramazan Erhan Toprak ile STK PlatformuBaşkanı Eyüp Dağdaş.

     AksarayGazeteciler Cemiyeti  Başkanı YaşarKaratay ,68 Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Südemen ‘le AksarayYazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Celil Acar,68 Aksaray İnternetGazetecileri Cemiyeti Başkanı Mustafa Avcı, bu cemiyetlerin yönetim kuruluüyeleriyle gazetecilerin tamamıyla.

   İlimiz merkezilçesi ve ilçelerimizdeki, yurt içi ve dışındaki Aksaray’la direk ve dolaylıbağlantılı tüm seçilmişler, atanmışlarla Meslek Odaları ve STK yetkilileriylemensuplarında.

   Tüm muhalefetpartileriyle, Meslek Odaları ,STK’lar ve Medya mensupları tarafından da her türlü siyasi taassup ve mevki ile makam vediğer tüm dünya çıkarları beklentilerinden kurtularak samimiyetle verilensözlerin gerçekleştirilmesi için konunun ısrarlı şekilde takip etmeleriüstlerine 1. Derecede vazifesidir.” Dediler.(Haber Araştırma, belge, bilgi vefotoğraflar Ali Genç)

 


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.