Resmi İlan

..

Resmi İlan
11.03.2020 / 10:46 1092

MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Madeni Yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/124144

1-İdarenin

a) Adresi: Zincirli Mah. 44/Mehmet Altınsoy Cad. No:5568100 Merkez/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822135492 - 3822156239

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Muhtelif miktarlarda 16.920kilogram ve 8.072 litre madeni yağ malzemesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri/Yapılacağı yer: Aksaray BelediyeBaşkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine Bakım Bürosu Yağ Atölyesi

c) Teslim tarihleri/Süresi: Yüklenici işe başlamatarihinden itibaren 10 takvim günü içerisinde malları; Aksaray BelediyeBaşkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünce görevlendirecek muayene ve kabulkomisyonu huzurunda Aksaray Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri MüdürlüğüMakine Bakım Bürosuna bağlı Yağ Atölyesine teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aksaray Belediye Başkanlığı Ana HizmetBinası

b) Tarihi ve saati: 26.03.2020 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzabeyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları,fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tedarik edeceği malların marka veözelliklerini gösterir Teknik Şartname Ekini doldurup teklif zarflarınaekleyeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınıEKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AksarayBelediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri içinteklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihaleyapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birimfiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.