Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

KOP’TAN 5 YILDA 11 MİLYAR LİRA KAYNAK

konyaovası projesi (kop) bölge

konyaovası projesi (kop) bölge kalkınma İdaresi başkanlığı tarafından 2014-2018yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan kop eylem planı’nın sonuna gelindi. 5yıllık eylem planı boyunca hayata geçirilen projeler için gerçekleşen kaynakaktarımı 11 milyar liraya yaklaştı.

sanayive teknoloji bakanlığına bağlı kop bölge kalkınma İdaresi başkanlığının, görevsahasında yer alan aksaray, karaman, konya ve niğde illerinin topyekûnkalkınması amacıyla hazırladığı kop eylem planı’ndaki tahsisat rakamlarıöngörülerin de üzerine gerçekleşti. bu yılsonu itibariyle tamamlanacak olan kopeylem planı ile bölge illerindeki projelere 9 milyar 927 milyon lira kaynakaktarılması öngörülürken, projelerde yapılan revizyonlar ile tahsisat tutarıcari fiyatlar ile 11 milyar tl’ye yaklaşmış durumda. 

 bostancı: “stratejimiz: tarımda dönüşüm,bölgede değişim”

kopeylem planının ‘tarımda dönüşüm, bölgede değişim’ stratejisini baz alarak yerelve ulusal düzeyde katılımcı bir süreç neticesinde hazırlandığını ifade eden kopİdaresi başkanı İhsan bostancı, kop eylem planını bölge illerinin temelsorunları ve öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen beş temel eksenüzerine kurguladıklarını ifade ederek; “İlk eksende özellikle arazi toplulaştırılmasıve tarla içi geliştirme hizmetlerini içeren bununla beraber bölgedeki sukaynaklarının daha verimli kullanılması yönelik büyük ölçekli sulama projelerive bizim yürüttüğümüz küçük ölçekli sulama işleri projeleri yer almaktaydı.tarımın bu bölgedeki sürdürülebilirliği toprak ve su kaynaklarınınsürdürülebilirliğine dayanıyor. bunlara ek olarak büyük rehabilitasyonprojeleri içeren toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında bizleriçin oldukça önemliydi. İkinci eksenimiz ise ekonomik yapının güçlendirilmesiekseniydi. tarım başta olmak üzere sanayi, ticaret, turizm onun dışında ar-geİnnovasyon alanlarında gerçekleştirilmiş olan projelerimiz bu eksende yeralıyordu. Üçüncü eksenimiz altyapı ve kentsel altyapının güçlendirilmesi.burada özellikle ulaştırma enerji altyapısı ve şehirleşme ile ilgili projelerhayata geçirildi. dördüncü eksenimiz bölgenin en önemli konularından sosyal vekültürel yapının güçlendirilmesi. eğitim, sağlık, kültür başlıkları içerenprojelerin ekseniydi. beşincisi ise özelikle kamu kurum ve kuruluşlarınayönelik olmak üzere yerel yönetimleri de içerecek düzeyde tasarladığımızkurumsal kapasitenin geliştirilmesi ekseniydi. kop eylem planında toplamda 5eksende 92 eylem başlığı altında 243 proje yer almakta idi, uygulayıcıkuruluşlardan 2018 yılı eylül ayı sonu itibarı ile aldığımız verilere göre buprojelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. bu kapsamda konya, aksaray, karamanve niğde illerine kop eylem planında yer alan projeler kapsamında ilgilikurumları tarafından gerçekleştirilen başlıca çalışmalar şunlardır;

bölge’deplan döneminden önce 434.299 hektar alanda arazi toplulaştırması (at) ve tarlaİçi geliştirme hizmetleri (tİgh) çalışmaları tamamlanmıştır. plan döneminde620.201 hektar alanda daha çalışma yapılarak at ve tİgh çalışmaları tamamlananalan 1.054.500 hektara ulaşmıştır.

karamanii. merhale projesi İbrala sulaması kapsamında 8.400 hektar alan sulamayaaçılmıştır. konya-Çumra ii. merhale projesi kapsamında beyşehir-suğla-apa (bsa)kanalı 2. kısım (mavi boğaz) işi tamamlanmıştır. konya-Çumra 2-b merhalekapsamında seydişehir cazibe ve suğla cazibe sulamaları tamamlanmış, toplamda16.732 ha alan sulamaya açılmıştır. konya-Çumra iii. merhale projesikapsamında; hotamış depolaması tamamlanmış, avşar hadimi barajı, bozkır barajıile mavi regülatörü ve ahİ kanalı tamamlanma aşamasına gelmiştir.

küçüksu işleri yatırımları kapsamında 2014-2017 döneminde bölgede 21,54 hm3 depolamahacimli 34 gölet inşaatı, 29.561 ha sulama alanına sahip 43 gölet sulaması ve118 taşkın koruma projesi tamamlanmıştır.

bölge’de23.851 ha alanda ağaçlandırma; 20.758 ha alanda rehabilitasyon 25.726 ha alandaerozyon kontrolü çalışmaları; 2.368 ha alanda mera ıslah çalışmasıgerçekleştirilmiştir.

konyakapalı havzası’nın su potansiyeli ile mevcut ve gelecekteki kullanımlarınıntespiti, ihtiyaç- kaynak dengesi içerisinde olabilecek ilave ve yeniihtiyaçların belirlenmesi ve buna bağlı olarak güncel şartlar baz alınarakgeleceğe yönelik kullanımların gerçekçi bir şekilde belirlenmesi maksadıyla konyakapalı havzası master planı hazırlanmıştır.

okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde 3.693 adet derslik açılmıştır.

183adet z-kütüphane açılmıştır.

8adet rehberlik ve araştırma merkezi ile 4 adet bilim sanat merkezi hizmetegirmiştir.

bölge’de4.540 öğrenci kapasiteli 10 öğrenci yurdu tamamlanmıştır. 1.500 öğrencikapasiteli 2 öğrenci yurdu inşaatı devam etmektedir.

bölgegenelinde 9 adet gençlik merkezi tamamlanmış, 8 gençlik merkezinin yapımınayönelik çalışmalar devam etmektedir.

Çevreamaçlı tarım arazilerini koruma (Çatak) programı 2014-2017 yılları arasındabölge’de yaklaşık 39.000 ha alanda uygulanmış olup söz konusu yıllarda yapılandestekleme tutarı yaklaşık 43 milyon tl olmuştur.

kırsalkalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında damla ve yağmurlamasulama sistemleri destekleme programına devam edilmiştir. bu kapsamda bölge’de2014-2017 yılları arasında 1.993 projeye yaklaşık 40 milyon tl hibe desteğiverilmiştir.

kosgebtarafından 2014-2017 yılları arasında 6.939 işletme desteklenmiştir.

122km’lik konya Çevre yolu yapımına devam edilmektedir. 21 km’si bsk kaplamalıbölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. konya yht gar binası yapım işi devametmektedir (fiziki gerçekleşme %75).

konya-karamanhızlı tren hattı sinyalizasyon sistemi dışında tamamlanmıştır.

İŞkurhizmetlerinin vatandaşlara en yakın noktadan sunulmasını sağlamak amacıyla kopillerinde 167 adet İŞkur hizmet noktası açılmıştır.

bölge’de11 adet spor tesisi tamamlanmış, 4 spor tesisi yapımına yönelik çalışmalardevam etmektedir.

planlıkentsel gelişmenin sağlanması amacıyla konya-meram ve karaman-ermenek’te örnekimar uygulamaları projeleri tamamlanmıştır.

konyakentinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere mavi tünelisisteminden yıllık 100 milyon m3 suyu şehir şebekesine aktaracak isale hattı vearıtma tesisleri tamamlanmıştır. proje ile mavi tünel İçme suyu İsale hattıvasıtasıyla konya kapalı havzası’na aktarılan sudan tahsis edilen yıllık 100milyon metreküp su ile konya şehir merkezi başta olmak üzere, Çumra ilçesi ileİçeri Çumra beldesinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacıkarşılanacaktır.

“kop kÖsİp ile suyutasarruflu kullanıyor, göçe dur diyoruz”

kopeylem planı uygulamalarının takibinin yanı sıra kurum olarak kendi bütçeleriile bölgenin öncelikli sorunlarına yönelik etüt proje çalışmaları ile birliktedestek programları uyguladıklarını belirten başkan bostancı, özellikle sulamaprojeleri ile ilgili talepleri karşılamakta zorluklar yaşadıklarını ifadeederek; “yıllara sari bütçemizin büyük bir bölümü ile bölgemizdeki tarımve sulama projelerine destek veriyoruz. konya’da büyükşehir belediyesi ve tarımve orman İl müdürlüğü ile diğer illerimizde ise İl Özel İdareleri ile birlikteçalışıyoruz ve sulama projelerine yoğun talepler alıyoruz. bazen bu taleplerikarşılamakta zorluklar yaşıyoruz ancak elimizden geldiğince ihtiyaç olanbölgelerdeki projelere finansman desteklerimizi sürdürüyoruz.” dedi

başkanbostancı; konya kapalı havzasının türkiye’nin en az yağış alan bölgesikonumunda olduğunu belirterek; “bölgede hektar başına düşen su miktarı türkiyeortalamasının üçte birinden, bölge yıllık yağış miktarı da türkiyeortalamasının yarısından daha azdır. mevcut sulanan alanlarında kullanılansuyun önemli bir kısmı yeraltı suyundan karşılanmaktadır. yeraltı sularındakidüşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra su çekimi ekonomikolmaktan çıkacaktır. sulanabilir alanlarımızı sürdürülebilir bir şekildekoruyabilmek için elimizdeki suyu kuyumcu hassasiyeti ile kullanmak zorundayız”dedi. başkan bostancı; yeraltı suları üzerindeki bu baskıyı azaltmak ve tarımdasürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacı ile randımanı düşük ve verimsiz eskisulama sistemlerinin rehabilite edilmesi ve susuz alanların sulu tarımaelverişli hale getirilmesi amacıyla 2011 yılından buyana küçük Ölçekli sulamaİşleri programı’nı (kÖsİp) yürüttüklerini belirterek bu program kapsamındabölge genelinde 737 projeye destek verdik. 2018 yılı içerisinde yürütülenprojelerinin de tamamlanmasıyla birlikte bölgemiz 117 bin hektar alan basınçlısulama sistemine kavuşmuş olacak. bunların yaklaşık 36 bin hektarı sıfırdansulamaya açılan alan, 80 bin hektarı ise mevcut sulama sistemlerininrehabilitasyonu ile hayata geçirilen projeler. sulama projelerinde öncelikliolarak cazibeli yer üstü sulamalarına ve sadece arazi toplulaştırması olanyerlere destek veriyoruz. Çalışmalarımızda marjinal faydayı en üst seviyedetutmak için gayret gösteriyoruz.” dedi.

projelerininözellikle dar gelirli kırsal kesimlerde yoğunlaştığını ifade eden bostancı,kÖsİp ile hem suyun daha verimli kullanılmasını sağlıyor hem de modern sulamateknikleri sayesinde ürün deseninde sağladığımız değişim ile birim alandan eldeedilecek geliri artırarak küçük ve parçalı araziye sahip bölgelerde hane gelirininartırılmasını temin ediyoruz. bu sayede bu projelerin uygulandığı yerlerde göçoranlarında ciddi bir yavaşlama gözlemliyoruz dedi.

 “yüzde 20’lik tasarrufla milyonlarca tlÇiftçimizin cebinde kalacak”

kopbölge kalkınma İdaresi başkanlığınca yürütülmekte olan ‘yer altı suyu (yas)sahalarında su ve enerji kullanımının araştırılması ve verimliliğininartırılması projesi’ kapsamında konya kapalı havzasında (kkh) tarımsal üretimyapan çiftçilerin su ve enerji maliyetinin azaltılması ve mevcut sulamasistemlerinin rehabilitasyonu ile yüzde 20’lere yakın kazanç sağlanabileceğinitespit ettiklerini belirten bostancı; “su fakiri olan bölgemizde tarımsalüretimdeki mali girdilerin en önemli bileşeni su ve suya ulaşmak için sarfettiğimiz enerji giderleridir. su kuyularında yapacağımız rehabilitasyonlarsonucunda enerji giderlerinde yaklaşık yüzde 25 ila 30 oranında tasarrufsağlanacağı görülmektedir. bazı kuyularda ulaşılabilecek iyileştirme oranıyüzde 50 mertebesinin bile üzerine çıkabilmektedir. kısacası yas kuyularındayapılacak iyileştirmeler ile ortalama yüzde 20 tasarruf sağlanması durumda heryıl milyonlarca liralık tasarrufun mümkün olabileceği görülmektedir. cariaçığımızın en önemli bileşenlerinden birisi olan enerji giderlerinde sağlanacakbu denli bir tasarruf, hem ülkemiz hem bölgemiz ekonomisi açısından büyük önemarz etmektedir” diye konuştu.

“bölgemiz geleceğin enerji Üssüolmaya aday”

2050yılında küresel ölçekte elektrik enerjisi üretiminin yüzde 11’nin güneşenerjisinden sağlanacağının öngörüldüğüne değinen bostancı konuşmasını şöylesürdürdü; “uluslararası enerji ajansı tarafından açıklanan raporda, 2030yılına kadar yenilenebilir enerji kaynakları yıllık yüzde 7,6 payla dünyada enhızlı büyüyecek enerji kaynağı olacağı belirtilmekte. kop bölgesi güneşenerjisi potansiyeli açısından hatırı sayılır bir konumda. bölgemiz yakıngelecekte bir enerji üssü haline dönüşecektir. konya-karapınar, niğde-bor vekaraman enerji İhtisas endüstri bölgelerinin toplamda en az 6 bin megavatlıkkapasitesinin olması bölgemizin potansiyelini gözler önüne sermektedir.karapınar’daki yenilenebilir enerji kaynak alanı’nın (yeka) bin megavatlıkyekpare kapasitesiyle dünyadaki en büyük fotovoltaik güneş tarlalarından birisiolması konuyu kamuoyunun ilgi odağı haline getirdi. yerli üretimi sağlamakamacıyla kurulması gereken ingot, cell ve panel üretim fabrikalarının yekasahalarının yakınlarında kurulması sektör açısından lojistik kaynaklıkazanımları sağlar. ayrıca bölgenin tarım ağırlıklı ekonomisini, enerji alanınabir nebze olsun kaydırarak kop bölgesinin sanayi alanındaki mevcut atılımınıdesteklenmiş olacaktır”

basınbülteni

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

  Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Sıradaki Haber Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Mikrobiyota ve Terapötik Kullanımı” Semineri Düzenlendi