Gündem

GÖKTAŞ KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

aksaray ticaret vesanayi odası yönetim kurulu başkanı cüneyt göktaş, kısa Çalışma Ödenekleri,hakkında yazılı basın açıklaması yaptı.

kısa Çalışma uygulamasının, genelekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindekihaftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasıveya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen enaz dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzerecumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabileceğini ve sigortalılaraçalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olduğunun altınıçizen atso başkanı cüneyt göktaş, açıklamasının devamında genel bilgiler verdi.

atso başkanı göktaş, yaptığı yazılı açıklamanındevamında; devletimiz tarafından uygulamaya konulan kısaÇalışma kapsamında İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve bununlabirlikte genel sağlık sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde kısa Çalışma uygulanabilmesi için, İşverenin;genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindekiçalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞkur’a başvurudabulunması ve İş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin budurumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilmesi İçin İşvereninkısa çalışma talebinin uygun bulunması, İşçinin kısa çalışmanın başladığıtarihte, 4447 sayılı kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizliksigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmışolması (kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdinetabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortasıprimi ödemiş olanlar), kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçininbilgilerinin bulunması gerekmektedir.

kısa Çalışma talebinde bulunulması ve talebindeğerlendirilmesi aşamasında, İşverenler, genel ekonomik,sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle kısaÇalışma talep formunu  ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkinbilgileri içeren listeyi manyetik ve yazılı ortamda doldurarak kısaçalışma başvurusunda bulunulabilir.

genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsaletkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerinvarlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veyabu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞkur yönetim kuruluncadeğerlendirilerek karara bağlanır. deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgınhastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyleyapılan başvurular için yönetim kurulu kararı aranmaz. genel ekonomik, sektörelveya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ilerigelen zorlayıcı sebeplerle ilgili yönetim kurulunca alınmış bir kararbulunmuyorsa işverenlerce başvurular kurum birimi tarafından reddedilir.  İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin İş müfettişleri tarafındanuygunluk tespiti gerçekleştirilir. uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısaçalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerindeuygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yenibaşvuru olarak değerlendirilir.


İşverene kısa Çalışma talebinin sonucunun bildirilmesi durumunuaçıklamak gerekir ise, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcısebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veyadurduğunun İş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞkurtarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği biryerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir.İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabiişçilere yazılı bildirim yapılır. kısa çalışma talebi uygun bulunan işverenkurumca bildirilen sürede 
kısa Çalışma bildirim listesini  güncelleyerekgönderir.


kısa Çalışma Ödeneği süresi, miktarı ve Ödenmesi günlükkısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançlarıdikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. buşekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüttutarının % 150’sini geçemez. 

kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için,işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödeme tarihini öneçekmeye aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanı yetkilidir.

 

2019 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesaplanmasıise paylaştığımız şekildedir. 
 

 

son 12 aylık prime esas kazançların aylık ortalaması

hesaplanan İşsizlik Ödeneği miktarı

damga vergisi

Ödenecek İşsizlik Ödeneği miktarı

son 12 ay asgari Ücretle Çalışan

2.558,40

1.535,04

11,65

1.523,19

son 12 ay 4.000 tl ile Çalışan

4.000,00

2.400,00

18,22

2.381,78

son 12 ay 7.000 tl ile Çalışan

7.000,00

3.837,60 (*)

29,13

3.808,47

(*) hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 tl’dir.

kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışmasüresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işinniteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. kısa çalışma ödeneği, işyerindeuygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreleriçin aylık olarak verilir. kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmayatabi tutulan işçiler adına sgk aylık prim ve hizmet belgesi ile eksik güngerekçesi “18-kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıylakısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizliködeneğinden mahsup edilmektedir. kısa çalışma ödeneğinin süresini altı ayakadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeyecumhurbaşkanı yetkilidir. zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasıhalinde, ödemeler 4857 sayılı kanunun 24’üncü maddesinin (iii) numaralıbendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. bubir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işvereneaittir.  kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusalbayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı,kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve kurum tarafındanödenir.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyleyapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundankaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.


kısa Çalışma Ödeneği alınan süre İçin Ödenen primlerde İşçininkısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleriödenmektedir. söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleriaktarılmaz.


kısa Çalışmanın erken sona ermesi durumunda İşverenin,kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya kararvermesi halinde durumu kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçisendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesizorunludur. 


bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. geç bildirimlereilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsiledilir.


kısa Çalışma Ödeneğinin kesilmesi ise kısa çalışmaödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi birsebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevinedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğininbaşlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporununbaşladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.


İşverenin kayıt tutma zorunluluğu kısa çalışma yapanişveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesihalinde ibraz etmek zorundadır ”dedi.

haber merkezi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası