Köşe Yazıları

ESMA-ÜL HÜSNA

.. Değerli Dostlarım ! Bu Cuma, Sorularla İslamiyet Köşemizde  İslam da Esma-ül – Hüsna(Allah’ın Güzelisimleri) konusunu işleyeceğiz. SORU: Esmaü’l Hüsna nedir? Esmaü’l Hüsna’nın faziletinelerdir ?Esma-ül  Hüsna kaç tanedir. CEVAP: İsmin..

ESMA-ÜL HÜSNA

..

Değerli Dostlarım !

Bu Cuma, Sorularla İslamiyet Köşemizde  İslam da Esma-ül – Hüsna(Allah’ın Güzelisimleri) konusunu işleyeceğiz.

SORU: Esmaü’l Hüsna nedir? Esmaü’l Hüsna’nın faziletinelerdir ?Esma-ül  Hüsna kaç tanedir.

CEVAP: İsmin çoğulu olan esmâ ile”güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerindenoluşan esmâ-ül hüsnâ (el-Esmâü’l-hüsnâ) terkibi Kur’an ve Sünnette Allah’anispet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’denfazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nispet edilen başka isimler de mevcuttur.Esmâ-ül hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikteterim olarak daha çok Doksan dokuz ismi içerdiği kabul edilir. Kur’an da “Allah, kendisinden başka ilâholmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “…En güzelisimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. Ogaliptir, hikmet sahibidir.” (Haşr, 52/24) mealindeki ayetlerde ifade edildiğigibi en güzel isimler Allah’a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerinsahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsalnitelemelerdir. Allah Teala’nın Kur’an’da ve sahih hadislerde geçen pek çokismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kulolur. Kur’an’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerledua edin…” (A‘râf, 7/180) buyrularak, Esmâ-ül hüsnâ ile dua ve niyazdabulunulması istenmiştir. Esmâ-ül hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiğiZâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek Zât’a delaletederler. HADİSLERDE GEÇEN ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSİMLERİ (ESMÂ-ÜL HÜSNÂ)ŞUNLARDIR : Allah,er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü`min, el-Müheymin  el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık,el-Bâri`, el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh,el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr,es-Semi`, el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm,er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi`, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd,el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviy , el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî,el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid,el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli,el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü`l-Mülk,Zü`l-Celâli ve`l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi`, el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni`,ed-Dârr, en-Nâfi`, en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî`, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd,es-Sabûr.ESMA-ÜL HÜSNAYI BOLCA ZİKREDEN İNSANLARDA AŞAĞIDAKİ ORTAK ÖZELLİKLER DE TECELLİEDER:1-Harama el uzatmaz 2-Geçici sevdalara, lüzumsuz maceralara kapılmaz 3-Ruhunu kirletecek, zedeleyecek şerlerden ve yerlerden uzakdurur 4-Ömrünü hayır-hasenat ile geçirmeninderdinde olur 5-İbadetlerini tüm kalbi ilelayıkıyla yerine getirir   6-Nefsine hakim olur. ESMA-ÜL HÜSNAFAZİLETLERİ NELERDİR konusu çok geniş bir konudur. Esma-ülHüsna fazileti hakkında İslam Alimleri ve İlim Adamları bir çok çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar sonucundaEsma-ül Hüsna faziletinin çok sırlı bir dua olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kadarönemli olan ve bu denli fazileti olan Esma-ül Hüsna’yı öğrenmek hatta mümkünseezberlemek Müslümanların kendileri için yapabilecekleri en büyük iyiliklerdenbiridir. İlâhî isimlerin güzelliklenitelendirilmesinin sebeplerini İbnü’l-Arabî şöyle sıralamaktadır:1- Esmâ-ülHüsnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissiuyandırır.

2.-Zikir ve duadakullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.3- Kalplere huzurve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.4-Bilginin değeri bilinenindeğerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu içinEsmâ-ülHüsnâ bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.5-Esmâ-ül Hüsnâ Allah için vâcip, câiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi sebebiyleO’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir. SON SÖZ ;Hz. Peygamber(s.a.v)hiçolmazsa Allah’ın bu doksan dokuz isminin bilinmesini, bu isimlerin zikredilmesini,tefekkür ile her an hissedilmesini istemiş ve Allah’ın bu 99 ismini anlayarakbilenleri cennetle müjdelemiştir.

SELAM VE DUA İLE

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL