Köşe Yazıları

ELFAZ-I KÜFÜR

… Değerli Dostlarım ! Bu Cuma, Sorularla İslamiyet Köşemizde  İslam da Çok Önemli Konulardan birisi olan ELFAZ-IKÜFÜR(Kişiyi küfre düşüren ve dinden çıkmasına sebep olan sözler) konusunuişleyeceğiz. SORU: Elfaz-ı Küfür Nedir? Küfür..

ELFAZ-I KÜFÜR

Değerli Dostlarım !

Bu Cuma, Sorularla İslamiyet Köşemizde  İslam da Çok Önemli Konulardan birisi olan ELFAZ-IKÜFÜR(Kişiyi küfre düşüren ve dinden çıkmasına sebep olan sözler) konusunuişleyeceğiz.

SORU: Elfaz-ı Küfür Nedir? Küfür lafızlarını sarf edenbir Müslüman hakkında yapılacak işlemler nelerdir ? Elfaz-ı Küfür çeşitlerinelerdir ?

CEVAP: Günümüzde son zamanlarda dikkat çeken bir hususvar. O da dini hassasiyetlerimizin azalmasıyla beraber, bizi dinden çıkaran sözve davranışlarda bulunulması. Bu, eğer cehaletten kaynaklanıyorsa bir yerekadar belki mazur sayılabilir ve izalesi kolaydır ancak bile bile yapılıyorsabu ebedi azabı netice verebilecek bir hüsrana dönüşebilir.

Şimdi Elfaz-ı Küfür Nedir ? sorusunu cevaplayalım. Elfâz-ıKüfür tamlaması, Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinenvahiyleri ve bunlardan zorunlu olarak çıkan dinî hükümleri (zarûrât-ı dîniyye)inkâr etme özelliği taşıyan bütün sözleri kapsamına alır. Kur’ân-ı Kerîm’deelfâz-ı küfür yerine “kelimetü’l-küfr” (inkâr sözü) tabiri geçmektedir (Tövbe Suresi9/74). Bu ayette, münafıkların küfür kelimesini telaffuz etmek suretiyle Müslümaniken kâfir oldukları ifade edilmiş ve küfür kelimesini söylemenin kişiyiimandan çıkarıp küfre soktuğu belirtilmiştir. Sözü edilen ayetin, Tebük Gazvesiöncesinde Müslüman olduğunu söylediği halde Hz. Peygamber’e gelen vahiylereinanmak istemeyen Cülâs b. Süveyd’in, “Muhammed’in kardeşlerimiz içinsöyledikleri doğru ise eşeklerden daha alçak olalım” demesi üzerine nazilolmasından ve bu hususun da “küfür kelimesi” şeklinde nitelendirilmesindenanlaşıldığına göre Hz. Peygamber’e(s.a.v)bildirilen vahiylerin doğruluğunainanmamak dinden çıkmanın temel sebebini oluşturmaktadır.(İslam Ansiklopedisi,TDV) ELFAZ-I KÜFÜR ÇEŞİTLERİ: Elfâz-ı Küfürle ilgili eserlerde küfrügerektiren söz ve ifadeler genellikle beş grupta toplanmıştır.1) Uluhiyetleilgili olanlar: Allah’ın zatı, sıfatları ve fiilleri konusunda uluhiyetmakamıyla bağdaşmayan, tevhit ilkesine aykırı düşen, naslarla belirlenmişsıfatların inkârına götüren, yaratıcıyı yaratıklara benzeten, uluhiyete aitherhangi bir hususu alaya alan veya ilâhî buyruklardan birini reddeden sözler.2)Nübüvvetedair olanlar: Son peygamber Hz. Muhammed dahil olmak üzere bütün peygamberlerinilâhî emirleri insanlara tebliğ etmekle görevlendirilmiş elçiler olduklarınıreddeden, onlarla alay edip getirdikleri vahyi yalanlayan ifadeler, ayrıcapeygamberleri kötüleyen, küçümseyen ve onlara dil uzatan lafızlarla namaz,oruç, zekât, hac, cihat gibi ibadetleri Peygamber’in öğrettiği şekilde kabuletmemeyi, herhangi bir insanı veya ona ait görüşleri peygamberden üstüngöstermeyi dile getiren sözler.3) Kur’an’a ilişkin olanlar: Kur’an’ın tamamınıveya bir kısmını inkâr eden, Kur’an’daki iman, ibadet, hukuk, ahlâk konularınailişkin bilgilerin yanlışlık ve eksiklik taşıdığını öne süren, haramkıldıklarını helâl ve helâl kıldıklarını haram sayan beyanlar, Kur’an’ın Allahkelâmı olmadığını öne süren, onu küçümseyip alaya alan ifadeler.4)İslâmîilimlere ve İslâm âlimlerine dair olanlar: İslâmî ilimlere ve İslâm âlimlerinekarşı tavır alıp dinin gelişmesine yönelik hizmetleri engelleyici sözler,İslâmiyet’i temsil ettiklerinden ötürü âlimler hakkında sarf edilen alaycı veküçümseyici ifadeler.5) Çeşitli konulara dair olanlar: Bu türe, kıyasadayanılarak veya ilzami yollara başvurularak ortaya konan küfür lafızları dahiledilmiştir. Meselâ zalim bir devlet reisine âdil demek küfür sözü kabuledilmiştir. Zira devlet reisinin yaptığı zalimane icraat adaletli gösterilmeksuretiyle İslâm’ın haram kıldığı zulmün dolaylı biçimde helâl telakki edildiğisonucuna varılmıştır . (Gümüşhânevî , s. 42-86).ELFAZ-I KÜFÜR İLE İLGİLİ AYETVE HADİSLER:  

“Allah ile, O`nun ayetleriyle, O`nun Resulü ile alaymı ediyorsunuz? Boş yere özür dilemeye kalkışmayın. Siz imandan sonra küfredüştünüz” (Tövbe Suresi 9/65) “Şüphe yok ki, Allah`a ve Resulü `neeziyet verenlere Allah dünyada ve ahirette lânet etmiştir. Onlara çok küçükdüşürücü bir azap da hazırlamıştır” (el-Ahzâb, 33/57) “Münafıklardanöyleleri vardır ki, peygamberi incitiyorlar ve, `O her söyleneni dinleyen birkulaktır` diyorlar. De ki, `O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah`a dainanır, müminlere de. İman edenleriniz için bir rahmettir. Allah`ın Resulüneeziyet verenlere ise acıklı bir azap vardır” (et-Tövbe, 9/61) Velid b.Muğîre (ö.1/622) Kur`an hakkında şöyle demişti: “Bu ancak sihirbazlardanöğrenilip nakledilen bir sihirdir. Şüphesiz bu bir insan sözüdür”. YüceAllah da Velid hakkında şöyle buyurmuştur:

“Ben de O`nu muhakkak cehenneme sokacağım“ (Müddessir,74/24 ) “İnsanlardan öylesi vardır ki; Bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve oyolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satınalırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.”(Lokman-6) AllahResulü(s.a.v)buyuruyor ki: ”Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği, fakat Allah’ınöfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki ,onu yetmiş yıl derinliktekicehennemin dibine sokar”(Ramuzul Ehadis- 1364) Allah Resulü(s.a.v)buyuruyor ki: “Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler, ve bu kelimeonu Cehennemden Süreyya Yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar “(RamuzulEhadis – 1365) Allah Resulü(s.a.v) buyuruyor ki :” Öyle bir zaman gelir ki kişininimanı gider de haberi olmaz ,halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmışolur”( Deylemi Hadis) “Kul, Allah’ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizinsöyleyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine bir kul Allah’ın gazabınıgerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu bu sözüsebebiyle cehennemin dibine atar. (Riyazü’s-Salihin Hadis No: 1518) AllahResulü(s.a.v) buyuruyor ki :” İleride bir fitne olacak. O fitne içinde kişimümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayabilecek ancak Allah’ın ilimlekalbini dirilttiği kimseler hariç”(Ramuzul Ehadis -3722) Elfaz-ı KüfrünHükmü: Bu sözleri şaka ve oyun yaparak söylerse bütün İslam Alimlerince küfür kabuledilmiştir. Hata ve zorlanarak söylenmişse küfür değildir. Bilerek ve kastensöylenmişse küfürdür. İsteyerek söyler ama küfür olduğunu bilmezse bu konudaihtilaf vardır. Bir kısmı küfür, bir kısmı küfür değildir diye fetvavermişlerdir .”Son Söz: Dünya ve ahiret hayatımıza hiçbir faydası olmayanboş, faydasız söz ve davranışlardan uzak durmalıyız. Söylediğimiz sözün nereyegittiğinin farkında olmalı, bilmediğimiz şeylerin ardına düşmemeliyiz.  

Allahu Teala, sizi ve bizi, dilimizin kaymasından, hataveya unutarak küfür kelimesi konuşmaktan muhafaza eylesin.

SELAM VE DUA İLE

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL