Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 00:00

Aksaray Üniversitesi 2935 kalem yerli ve 33 kalem yabancı basılı kaynak mal alımı


2935 KALEM YERLİ VE 33 KALEM YABANCI BASILI KAYNAK ALIMI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

2935 Kalem Yerli ve 33 Kalem Yabancı Basılı Kaynak Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/711112
1-İdarenin
a) Adı : KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü Bahçesaray Mah. Adana Cad. 23 68100 Merkez/AKSARAY
c) Telefon ve faks numarası : 3822883100 - 3822883119
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2935 Kalem Yerli ve 33 Kalem Yabancı Basılı Kaynak Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2935 Kalem Yerli ve 33 Kalem Yabancı Basılı Kaynak Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aksaray Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen ilk Pazartesi günü iş başlayacak olup, kitaplar en geç 80 gün içerisinde peyder pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden haftanın ilk iş günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aksaray Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sayfa "https://yenigungazete.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://yenigungazete.com/bikilan/124697
Tarih: 23-06-24 20:12:38
Paylaş: Yazdır: