Köşe Yazıları

01.08.2019 Dan İtibaren Yurt Dışında Çalışan Vatandaşlarımızın Emeklilik Şartları Temelden Değişti

… TBMM Genel kurulunca aynen kabul edilen ve SayınCumhurbaşkanımızca da imzalanan ve dün Resmi Gazete de yayınlanarak 01.08.2019gününden itibaren yürürlüğe girecek olan ‘Gelir Vergisi Kanunu İle BazıKanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki..

01.08.2019 Dan İtibaren Yurt Dışında Çalışan Vatandaşlarımızın Emeklilik Şartları Temelden Değişti

TBMM Genel kurulunca aynen kabul edilen ve SayınCumhurbaşkanımızca da imzalanan ve dün Resmi Gazete de yayınlanarak 01.08.2019gününden itibaren yürürlüğe girecek olan ‘Gelir Vergisi Kanunu İle BazıKanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’ a göre;

RESMİ GAZETE YURTDIŞI BORÇLANMA İLE İLGİLİ BÖLÜM

MADDE 8 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt DışındaBulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal GüvenlikleriBakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilenler ileyurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerinTürk vatandaşı olan hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeksuretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiylekendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanmaişlemleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılır.”

MADDE 9 – 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasında yer alan “% 32’sidir.” ibaresi “%45’idir.” şeklinde değiştirilmiş vefıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı“Süre tespiti, sigortalılığın başlangıcı ve sürelerin değerlendirilmesi”şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdakifıkra eklenmiştir.

“Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmişsigortalılık süresi olarak kabul edilir.”

“Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden öncekisürelerin borçlandırılması hâlinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 41 incimaddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıçtarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamenödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilir.”

MADDE 11 – 3201 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birincifıkrasına “aybaşından itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmi aylığınbaşlangıç tarihi esas alınarak mülga 2829 sayılı Kanun ya da 5510 sayılıKanunun 53 üncü maddesi uyarınca tespit edilecek statüye göre ilgili sosyalgüvenlik kuruluşunca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt DışındaBulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal GüvenlikleriBakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesi yürürlüktenkaldırılmıştır.

MADDE 13 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahilolmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce yurt dışında geçen süreleriniborçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresiiçinde ödeyenlerin, sigortalılık sürelerinin hangi statüdedeğerlendirileceğinin ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının tespitinde öncekihükümler esas alınır.”

Sevgili okuyucularımız konuyu  resmi ifadelere boğmak istemiyorum ancak yasahükümlerini aynen aktarmak istedim. Anlaşılabilir ifadelerle önümüzdeki aybaşından geçerli olarak temelde üç ana değişiklik yürürlüğe girecek.

1-Bundan böyle yurtdışı borçlanmalarla SSK dan emeklilikşartları kalkıyor, Bağ-Kur şartlarında emeklilik söz konusu olacak. Bu ne demekhem borçlanılacak gün sayısı ve emeklilik yaşı  kişilere göre değişmekle artacak, Hem de bağlanacak emekli aylığı kısmendaha az olacak.

2-Türkiye deki sigortalılık başlangıç tarihinden öncekisüreler borçlanılıyorsa bu tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriyegidilerek, Türkiye de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiğigünden borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülen sürelere ait ilgili aylaramal edilir.

3-Bilindiği üzere borçlanma tutarı asgari ücret veyaazamisi olan  bunun yedi buçuk katıarasında istenilen bir tutardan belirlenmekte. ŞU anda ücretin 0/0 32si bazalınıyor. Buna göre halen bir günlük borçlanma tutarı  27.29 TL dir. BU oran  0/045 e çıkarılmış oldu. Buna göre bir günlükasgari borçlanma aynı oranda artarak 38.376 TL ye çıkmış olacak…

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız son bir haftaiçinde; aşağıdaki iletişim bilgileri vasıtası ile bizimle irtibata geçer vegerekli belgeleri bize ulaştırabilirlerse eski şartlardan istifadeedilebileceklerini de ifade edelim.

Gelecek hafta yeni bir konuda buluşmak üzere Hoşca kalın.

banner banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL