Resmi İlan

...

Resmi İlan
13.09.2018 / 11:11 1493

AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BAĞLI BİRLİKLERİNİNHİZMET BİNALARI KAZAN DAİRESİ ONARIM İŞİ

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(AKSARAY) İÇİŞLERİ BAKANLIĞIJANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Bağlı BirliklerininHizmet Binaları Kazan Dairesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/444553

1-İdarenin

a) Adresi : TACIN MAH. E-90 KARA YOLU ÜZERI 50 68100AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası : 3822151062 - 3822151026

c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM68@JANDARMA.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aksaray İl JandarmaKomutanlığına bağlı (7) Adet Birliğin Hizmet Binası Kazan Dairesi Onarım İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : SARIYAHŞİ, GÜZELYURT, GÜLAĞAÇ VEESKİL İLÇE J.K.LIKLARI İLE EŞMEKAYA, ALTINKAYA VE YEŞİLOVA J.KRK.K.LIKLARI

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz)takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tacin Mah. E-90 Karayolu Üzeri No:50İl Jandarma Komutanlığı/AKSARAY

b) Tarihi ve saati : 25.09.2018 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşmekapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamaküzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK 11.06.2011 TARİHLİ VE 27961SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN “YAPIM İŞLERİNDE İŞDENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞ” DE YER ALAN (B) ÜSTYAPI (BİNA GRUBU İŞLERDEN III. GRUPTAKİ İŞLER BENZER İŞLERE DENK SAYILACAKTIR.BU İHALE KAPSAMINDA; İKMAL, ONARIM VE GÜÇLENDİRME  İŞLERİNE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞOLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyamimarlık bölümleri:

Bu işte iş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunmaksuretiyle ihaleye katılacak olan isteklilerden inşaat mühendisi veya mimarolanlar ile elektrik veya makine mühendisliği bölümü benzer işlere denksayılacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50TRY (Türk Lirası) karşılığı AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONBAŞKANLIĞI MERKEZ / AKSARAY adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSARAY İLJANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ / AKSARAY adresine eldenteslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedelüzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtarteslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı içinteklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilenisteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin reddedilecektir.

                                                                                                  


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.