Resmi İlan

...

Resmi İlan
03.08.2018 / 11:25 2614

EĞİTİMMAKETİ

İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

EğitimMaketi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihaleusulü ile ihale edilecektir.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleKayıt Numarası: 2018/394656

1-İdarenin

a)Adresi: ÇERDIGIN MAHALLESI NECIP FAZIL KISAKÜREK CADDESI 4 68100 MERKEZ AKSARAYMERKEZ/AKSARAY

b)Telefon ve faks numarası: 3822130122 - 3822136862

c)Elektronik Posta Adresi: aksaray@saglik.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)          :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalekonusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı: Müdürlüğümüze bağlı İl Ambulans ServisiBaşhekimliğinin ihtiyacı üzerine 7 kalem eğitim maketi alımı işi

Ayrıntılıbilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

b)Teslim yeri: Aksaray İl sağlık Müdürlüğü Depolarına

c)Teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 40 gün içinde Mal/Malzemeler ilksiparişle birlikte teslim edilmeye başlanacaktır.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer: Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b)Tarihi ve saati: 14.08.2018 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgilimevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veyabelgeler:

İsteklilerTıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için tekliftebulunmaları halinde "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında ‘’Satış Merkezi Yetki Belgesi’ni ’’ sunacaklardır

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdaretarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilciolduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerdenbiriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerinyukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasıyeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsikedilir.

•Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

•Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekliadına düzenlenen Kapasite Raporu,

•Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekliadına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

•Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekliadına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

•Tıbbi cihaz üreticisi, OEM(Original Equıpment Manufacturer - Orijinal MalzemeÜreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise buüretime ilişkin sözleşme,

İstekliler,teklif edilen tıbbi Cihazın/Cihazların/Tıbbi Demirbaşların, imalatçısı veyaithalatçısı (tedarikçi firma ) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanınbayisi olduğunu gösteren TİTUBB belgesini/belgelerini ihale dosyasında sunmasızorunludur.

4.3.2.Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-Mevzuat gereğince cihaz (aylık, üç aylık, altı aylık gibi üretici firmanınönerdiği periyotlarda) yedek parça dâhil her türlü servis(cihazın kurulacağıyere teknik servis verileceğine dair), bakım ve onarım hizmetinin garantikapsamında (garanti süresi içerisinde) yetkili firma tarafından ücretsiz olarakverilecektir. Bu hizmeti sağlamak için istekliler kendi taahhütleri ilebirlikte yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmasına ait taahhüdü de SözleşmeÖncesinde İdareye Teslim Edecektir. Söz konusu hizmetlerin bu taahhütlerdoğrultusunda garanti süresince yetkili servis tarafından ücretsiz olarakyerine getirilecektir.

2-Kalibrasyon gerektiren cihazlarda, garanti süresi boyunca yüklenici firmatarafından servis manuelinde belirtilen aralıklarda veya ihtiyaç duyulduğundabakım ve kalibrasyon için gereken tüm yazılım opgrade/update'i ve donanımdadahil olmak üzere ücretsiz yapacaktır.

3-İstekliler, maketlerin  teknikşartnamesinde garanti süresi belirtilmişse en az belirtilen süre kadar, teknikşartnamesinde herhangi bir süre belirtilmediyse en az 2 Yıl  garantili ve ayrıca  10 (On) yıl süreyle ücreti mukabilinde yedekparça ve teknik servis hizmet garantisi taahhüdünü teklif dosyasındasunacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, VücudaYerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki  tüm malzemelerinTİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olmasıgerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sistemindekayıtlı olması zorunludur. İstekli, teklif edilecek malzemenin tedarikçisideğil ise teklif dosyasında teklif edeceği ürünün bayisi olduğunubelgelendirmelidir. Ayrıca bahsedilen tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmışUBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları(Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunulacaktır.

b)Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknikşartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi CihazYönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve VücutDışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünlerteklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışındaolduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilenürünler için TİTUBB/ÜTS kaydı aranmayacaktır.

4.3.4.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İsteklilerteklif ettikleri cihazlar için ihale tarihinden sonra idare isterse idaretarafından belirlenen tarih ve saatte demonstrasyon yapacaktır.

2-Demonstrasyonunne şekilde ve nerede yapılacağı idare tarafından istekli firmayabildirilecektir. İstekli firma  demonstrasyoniçin herhangi bir ücret vb. talep etmeyecektir.

3-Teklifedilen ürünlere ait ORJİNAL kataloglar, ihale listesindeki sıra nosu kataloğayazılmış olarak ihale dosyasına konacaktır. Teknik şartnameye uygunlukbelgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve belgenin hersayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır.

4-Türkçeolmayan tüm dökümanlar uygulama yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde isteklifirma, tercüme ve onay işlemlerini yaptırmak zorundadır.

5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif edenyerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajıuygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satınalınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAPüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü SatınalmaBirimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlüposta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlarüzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her birmal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmeimzalanacaktır.

Buihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğerhususlar:

İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan enavantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.