Resmi İlan

...

Resmi İlan
31.07.2018 / 17:18 2057

AKSARAY MERKEZ MACARLI YÜS KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAATMÜDÜRLÜĞÜ

Aksaray Merkez Macarlı YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihaleusulü ile ihale edilecektir.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2018/378037

1-İdarenin

a) Adresi: Yunus Emre Mah. 15.Bulvar no:2 68200MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822153695 - 3822153698

c) Elektronik Posta Adresi: 68ozelidare@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet kapalı sistemsulama tesisi (83 kalem iş)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Aksaray Merkez Macarlı Köyü

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 80 (seksen)takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Yunus Emre Mahallesi 15. cad. No:268200/AKSARAY

b) Tarihi ve saati: 15.08.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerintaşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşmekapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamaküzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetedeyayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A-IX GRUBUİŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyamimarlık bölümleri:

Ziraat veya İnşaat Mühendisleri benzer işe denksayılacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasınagöre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım veİnşaat Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İlÖzel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarıile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunantoplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilenisteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin reddedilecektir. 


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.