Resmi İlan

...

Resmi İlan
07.06.2018 / 18:33 1677

KALANLAR MAHALLESİ ARAÇ KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ

AKSARAY BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 

KALANLAR MAHALLESİ ARAÇ KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ yapım işi 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2018/292993

1-İdarenin

a) Adresi: EREĞLİKAPI MAHALLESİ 7. BULVAR İPEKYOLU İŞMERKEZİ NO:100/B KAT:12 67 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822220323 - 3822220123

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET KALANLAR MAHALLESİARAÇ KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: AKSARAY BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: ZİNCİRLİ MAH. 44. CAD. (M.ALTINSOY)NO:55 AKSARAY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI KAT: 1

b) Tarihi ve saati: 19.06.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşmekapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamaküzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğde yer AlanB-III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlıkbölümleri:

BENZER İŞE DENK SAYILACAK BÖLÜMLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİBÖLÜMÜ VEYA MİMARLIK BÖLÜMÜDÜR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKSARAY BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİKAPI MAH. 7. BULVAR İPEKYOLU İŞ MERKEZİ NO: 100/B KAT: 12 NO : 67 adresindensatın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZİNCİRLİ MAH.44. CAD. (M.ALTINSOY) NO:55 AKSARAY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI KAT: 1adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postavasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedelüzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtarteslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı içinteklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.