Resmi İlan

...

Resmi İlan
23.05.2018 / 17:54 947

AKSARAY İLİ YENİPINAR KÖYÜ KAYA ISLAHI

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİLDURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

 

Aksaray İli Yenipınar Köyü Kaya Islahı yapım işi 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2018/247725

1-İdarenin

a) Adresi: YENİ SANAYİ MAHALLESİ E-90 CADDESİ NO:47VALİLİK EK HİZMET BİNASI B BLOK KAT:3 68100 MERKEZ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822135151 - 3822120637

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 300 Metreküp kazı yapılması300 Metreküp kazıtaşı istifli tahkimat 5000 Metrekare Şev Koruma Yapılması 2000Metrekare Şev ve Yamaç Yüzey Kaya ve Taş Temizliği 360 Metre Enerji KırıcıBariyer

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Aksaray İli Merkez Yenipınar Köyü

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aksaray İl Afet ve Acil DurumMüdürlüğü - Yeni Sanayi Mahallesi E-90 Caddesi No: 47 Valilik Ek Hizmet BinasıB Blok 3. Kat - Muhasebe Birimi

b) Tarihi ve saati: 07.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşmekapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamaküzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) ALT YAPI İŞLERİ

XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyamimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - YeniSanayi Mahallesi E-90 Caddesi No: 47 Valilik Ek Hizmet Binası B Blok 3. Kat -Muhasebe Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İlAfet ve Acil Durum Müdürlüğü - Yeni Sanayi Mahallesi E-90 Caddesi No: 47Valilik Ek Hizmet Binası B Blok 3. Kat - Muhasebe Birimi adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarıile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunantoplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Evde Pişirdim Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı