reklam
Resmi İlan

..


Tarih: 12.05.2018 / 17:47 / Bu haber toplam 753 defa okunmuştur.

HIRDAVATMALZEMESİ ALIMI

İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

HırdavatMalzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göreaçık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleKayıt Numarası: 2018/231385

1-İdarenin

a)Adresi: ÇERDIGIN MAHALLESI NECIP FAZIL KISAKÜREK CADDESI 4 68100 MERKEZ AKSARAYMERKEZ/AKSARAY

b)Telefon ve faks numarası: 3822130122 - 3822136862

c)Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalekonusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı: 200 Kısım Hırdavat Malzemesi Alımı

Ayrıntılıbilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

b)Teslim yeri: Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Depoları

c)Teslim tarihi: 30 gün içerisinde tüm malzemeler teslim edilecektir.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer: Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b)Tarihi ve saati: 23.05.2018 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdaretarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdaretarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satınalınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAPüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü SatınalmaBirimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlüposta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlarüzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her birmal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmeimzalanacaktır.

Buihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğerhususlar:

İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan enavantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10