reklam
Resmi İlan

...


Tarih: 10.05.2018 / 17:41 / Bu haber toplam 735 defa okunmuştur.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI “DÖRT (4) ADET ASANSÖRÜNGÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ

AKSARAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYETGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Dört (4) Adet AsansörünGüvenli Hale Getirilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      :              2018/226510

1-İdarenin

a) Adresi             :              SANAYİ MAH. E 90 KARAYOLU ÜZERINO:45 68100 SANAYİ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası       :              3822886324- 3822886318

c) Elektronik Posta Adresi           :              [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              EmniyetMüdürlüğüne bağlı “Dört (4) Adet Asansörün Güvenli Hale Getirilmesi İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :              Aksaray/ Merkez

c) İşe başlama tarihi       :              Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi       :              Yer tesliminden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü CBlok Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati              :              22.05.2018 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamındataahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihalekonusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik tesisat İşlerinin  lll. Grup Asansör ve Elektro Mekanik işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyamimarlık bölümleri:

Mimarlık, Makine Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği veElektrik Mühendisliği Diplomaları kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ŞubeMüdürlüğü İnşaat Emlak Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İlEmniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İnşaat Emlak Büro Amirliği adresineelden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedelüzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtarteslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı içinteklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilenisteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizinreddedilecektir. • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10