Resmi İlan

...

Resmi İlan
25.04.2018 / 08:02 2247

İLİMİZKALE BALTA İLKOKULU,KALEBALTA ORTAOKULU, AKİN İLKOKULU, EMLAK KREDİ İLKOKULU,HACI CUMALİ UĞUR ORTAOKULU VE GÜLLER CEYLAN ACAR ORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİ

AKSARAYİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İLİMİZKALE BALTA İLKOKULU,KALEBALTA ORTAOKULU, AKİN İLKOKULU, EMLAK KREDİ İLKOKULU,HACI CUMALİ UĞUR ORTAOKULU VE GÜLLER CEYLAN ACAR ORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihaleusulü ile ihale edilecektir.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhaleKayıt Numarası: 2018/185806

1-İdarenin

a)Adresi: Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100 AKSARAYMERKEZ/AKSARAY

b)Telefon ve faks numarası: 3822136840 - 3822136814

c)Elektronik Posta Adresi: aksaraymem@meb.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalekonusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı: İLİMİZ KALEBALTA İLKOKULU, KALEBALTA ORTAOKULU, AKİNİLKOKULU,EMLAK KREDİ İLKOKULU, HACI CUMALİ UĞUR ORTAOKULU VE GÜLLER CEYLAN ACARORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİ

Ayrıntılıbilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer: AKSARAY / MERKEZ

c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yerteslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ SANAYİ MAH.2/E 90 BUL.NO:47 EK 3VALİLİK HİZMET BİNASI / AKSARAY

b)Tarihi ve saati: 11.05.2018 - 14:30

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhalekonusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işintamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzelkişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaretve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarıveya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malimüşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdaretarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Sonon beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklifedilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzerişlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Buihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacakmühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

BIII GRUBU İŞLER

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAATMÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK

5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı VALİLİK EK 3 HİZMET BİNASI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAT:4 NO:25adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAPüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAT:4 NO:25AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlüposta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedelsözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhaledeUygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifisınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

AdnanBOZOKLU

ŞubeMüdürü


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.