reklam
Resmi İlan

...


Tarih: 07.02.2018 / 17:44 / Bu haber toplam 783 defa okunmuştur.

ZORUNLU MALİ TRAFİK SİGORTAPOLİÇELERİNİN YENİLENMESİ

AKSARAY İL ÖZELİDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZORUNLU MALİ TRAFİKSİGORTA POLİÇELERİNİN YENİLENMESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhale KayıtNumarası:2018/55299

1-İdarenin

a) Adresi : Yunus EmreMah. 15.Bulvar no:2 68200 MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faksnumarası:3822153695 - 3822160140

c) Elektronik PostaAdresi:[email protected]

ç) İhale dokümanınıngörülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusuhizmetin

a) Niteliği, türü vemiktarı: İdaremize ait araç ve iş makinalarının 2018 yılı Zorunlu Mali TrafikSigorta Poliçelerinin Yenilenmesi Hizmet Alımı. 3 Adet Çekici,15 Adet İşMakinası, 36 Adet Kamyon, 14 Adet Kamyonet, 7 Adet Otobüs-K.Otobüs, 16 AdetOtomobil ve 2 Adet Tanker

Ayrıntılı bilgiyeEKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağıyer:Aksaray İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

c) Süresi:İşe başlamatarihi 30.03.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağıyer:(Yunus Emre Mah. 15. Bulvar No:2 68200 AKSARAY )

b) Tarihi vesaati:23.02.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilmeşartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:

4.1. İhaleye katılmaşartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusuişin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o işiçin özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Sigorta şirketleri;Ruhsat ve Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi kesme yetkibelgesini,

Sigorta acentesiolarak katılacaklar ise; adına sigorta poliçesi düzenlenecek sigortaşirketinden alınmış Acentelik Sözleşmesini (Acente Yetki Belgesi)sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeyeyetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişiolması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişiolması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumugösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgiliTicaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli veiçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriğiİdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusuişin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafındanekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknikyeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafındanmesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan enavantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadeceyerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanınıngörülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İlÖzel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Yunus Emre Mah. 15. Bulvar No:2 68200AKSARAY ) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imzakullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihaletarih ve saatine kadar Aksaray İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postavasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilertekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerineihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler içinteklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerindenbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işintamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklifettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutardageçici teminat vereceklerdir.

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvimgünüdür.

12. Konsorsiyum olarakihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 incimaddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklifüzerinde bırakılacaktır. • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10