reklam
Resmi İlan

...


Tarih: 29.01.2018 / 09:20 / Bu haber toplam 739 defa okunmuştur.

AKSARAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL VE BUNLARLA BİRLİKTE GÖREV VE HAREKATA KATILANDİĞER PERSONELE PİŞMİŞ YEMEK VE KUMANYA

AKSARAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYETGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ŞubeMüdürlüğünde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılandiğer personele pişmiş yemek ve kumanya alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2018/38971

1-İdarenin

a) Adresi             :              TACIN E 90 KARAYOLU ÜZERI 45 68100TACİN AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası       :              3822886313- 3822886318

c) Elektronik Posta Adresi           :              [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              Aksarayİl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan personel vebunlarla birlikte görev ve harekat yapan diğer personele Pişmiş yemek = 5.000Adet Kumanya = 3.000 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri               :              001.03.2018 tarihinde işebaşlanacak ve 31.12.2018 tarihinde son bulacaktır. Aksaray İl Emniyet MüdürlüğüMerkez Hizmet Binası C Blok Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çarşı MeydanıValilik Ek Hizmet binası zemin katta bulunan Çevik Kuvvet Noktasına yüklenicifirmanın araçlarıyla getirilerek teslim edilecektir. İstisnai durumlar TeknikŞartnamede belirtilmiştir. Normal koşullarda verilecek Sıcak Yemek ve Kumanyaiçin 24 saat öncesinden adedi ve yeri İdare tarafından yükleniciyebildirilecektir. Beklenmedik bir durum karşısında kumanya adedi ve teslim yeri;esas teslim yeri olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çarşı Meydanı Valilik EkHizmet binası zemin katta bulunan Çevik Kuvvet Noktası, yüklenicininimalathanesi ile aynı mesafede bulunan başka bir nokta(yer ve adres) ile İdarecedeğiştirilebilir. Yemek ve/veya kumanyaların teslimi bu değişikliğe göreyüklenici tarafından en kısa sürede yerine getirilecektir. Ancak, asayiş vegüvenliğin sağlanması amacıyla İl genelinde birden çok noktada alınacaktedbirler olması halinde; Yüklenici Firma, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüpersoneli ve birlikte göreve iştirak eden diğer birim personeli için hazırlanankumanyalar ise o gün için belirtilen görev yerlerine idarenin kendi araçları vedağıtım için görevlendireceği personel tarafından ulaştırılacaktır.

c) Teslim tarihi  :              01.03.2018 tarihinde işebaşlanacak ve 31.12.2018 tarihinde son bulacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü C /Blok Hizmet Binası Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati              :              06.02.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzabeyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veyabelgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkilisatıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor iseyukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumunauygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçıolduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin Belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ŞubeMüdürlüğü Satınalma Büro Amirliği. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İlEmniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği.adresineelden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri içinteklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihaleyapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birimfiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10