reklam
Resmi İlan

...


Tarih: 24.01.2018 / 17:17 / Bu haber toplam 761 defa okunmuştur.

9 KALEM TIBBİSARF MALZEME ALIMI

AKSARAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

9Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhaleKayıt Numarası  :           2018/34501

1-İdarenin

a)Adresi         :           ÇERDIGIN MAHALLESI NECIP FAZIL KISAKÜREK CADDESI NO:4MERKEZ/AKSARAY

b)Telefon ve faks numarası   :           3822130122 - 3822136862

c)Elektronik Posta Adresi      :           [email protected]

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalekonusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı       :           9 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılıbilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

b)Teslim yeri  :           Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma HastanesiTıbbi Sarf Deposu

c)Teslim tarihleri        :           Sözleşmeye Müteakip ilgili idarelerinisteğiyle tek partide yada partiler halinde teslim edilecektir.Sipariştarihinden itibaren malzemeler 15 gün içerisinde ilgili sağlık tesislerinintıbbi sarf depolarına teslim edilecektir

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer         :           Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ToplantıSalonu

b)Tarihi ve saati         :           05.02.2018 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdaretarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilciolduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerdenbiriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerinyukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasıyeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsikedilir.

4.3.2.

4.3.2.1.Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Tedarikçifirma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarasıile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleridoğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumubarkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarınıesas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılankurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğinitespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar  idare tarafından  tedarikçi firmaya rücu edilecektir 

4.3.2.2.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İsteklininTC. Sağlık Bakanlğı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'na kayıtlı olduğunu tevsikedici belge.( Teklif edilen ürünün Ulusal Bilgi Bankası  TİTUBB 'a kayıt zorunluluğu olmaması halindebu belge aranmayacaktır.)

2-Teklifedilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürününUBB'ye kayıtlıürün(barkot) numaralarını gösterir liste ihale dosyasındasunulacaktır. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan UBB sorgulamasonucu teklif edilen ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB'a kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespitedilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır.(Kapsam dışı olan ürünler hariç.) 

4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleyegirecek istekliler teklif edecekleri kalemlerle ilgili numunelerini ihaletarihinden önce idareye teslim edeceklerdir. Getirilen numunelerin üzerine,numunelerin hangi ihale sıra nolu kaleme ait olduğuna dair bilgi isteklitarafından yazılacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin, numunevermedikleri kalem/kalemler için verdikleri teklifler değerlendirme dışıbırakılacaktır. Katalog ve/veya broşür gibi tanıtıcı belgeler, numune olarakdeğerlendirilmeyecektir. Her kalem için ayrı numune örneği verilecek, ortaknumune örneği kabul edilmeyecektir. Numunelerin değerlendirilmesinde, önce fiziksel nitelikler kontroledilecektir. Fiziksel niteliklerinin tamamı (ambalajlama, son kullanma tarihi,etiketleme şekli, etiket bilgileri ve teknik şartname belirtilen özel fizikişartlar ve belgeler) ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmazsa,numuneler teknik muayeneye tabi tutulmadan reddedilecektir. Alım niteliğinegöre, numune örnekleri sağlık tesislerimizin ilgili birimlerde (ameliyathane,klinik, poliklinik v.b.) kullanım amacına uygun olarak teknik hususlara göredenenecektir. Teknik şartname hükümlerinin tamamını karşılamayan malzemelerinnumuneleri reddedilecektir. Teslim edilecek ürünün, depoya teslim edildiğitarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.  İdareye teslim edilen numuneler sözleşmelertamamlandıktan sonra isteklilerce en geç 1 ay içinde teslim alınabilecektir. Busüre dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı idaremiz sorumludeğildir. Numune örneklerinin ilgili birimlerde (ameliyathane, klinik,poliklinik v.b.)  kullanılması durumunda,istekliye numune iade yapılmayacaktır.

5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Buihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerliistekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajıuygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satınalınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAPüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satın AlmaBirimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlüposta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlarüzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her birmal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmeimzalanacaktır.

Buihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan enavantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10