reklam
KAMUDA TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TARİH DÜZENLEME

Resmigazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen TaşeronKadro Düzenlemesi hakkında Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut AKKUŞtarafından soru ve cevaplarla taşeron düzenlemesi hakkında basın açıklamasındabulundu.


Tarih: 06.01.2018 / 18:08 / Bu haber toplam 2040 defa okunmuştur.

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürüMahmut AKKUŞ tarafından soru ve cevaplarla taşeron düzenlemesi hakkında kibasın açıklamasında;

“Resmi gazetede yayınlanan 696 sayılıkanun hükmünde kararname ile getirilen taşeron kadro düzenlemesi genel bütçekapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici vedenetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ve kanun hükmünde kararnameekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşları kapsıyor.

Sorularlataşeron işçi düzenlemesi;

Soru    : Kadroya geçerken yaş ve eğitim şartıaranacak mı?

Cevap : Yaş ve eğitim şartı aranmadan İşçikardeşlerimizin hali hazırda mevcut hakları korunarak kadroya geçecekler. 2 Ocak2018 tarihinde açıklanan usul ve esaslar incelendiğinde emekliliği hak etmemişolması gerekiyor.

Soru    : Kadroya geçiş için aranan en temelşartları nelerdir?

Cevap : Öncelikle 4 Aralık 2017 tarihiitibariyle fiilen çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK ya verilmiş işBildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacaktır.

Soru    : Kadroya geçişte işçilerin statüsü neolacaktır?

Cevap : Taşeron işçilerimizin kadroya geçişiile birlikte 657 sayılı devlet memurları kanuna göre kadrolu işçi olarakkadroya geçiş yapacaklardır artık 4C statüsü tamamen ortadan kalkacaktır 4Cstatüsünde çalışan Kamu Görevlileri 4D statüsünde alınacaktır. Taşeronsistemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun yeniden düzenlenen 62. Maddesi 1.Fıkrası E bendi ile kesinlikle sonlanmıştır.

Soru    : İşçilere yönelik bir yazılı sözlü veuygulama sınavlarından bahsediliyor. İşçilerin bu konuda herhangi bir kitapkaynağı çalışması gerekir mi veya işçilerimizin bu konuda endişeleri yerindemidir?

Cevap : Kamu vicdanı açısından kamuya alım sözkonusu olduğu için sınav şartı bakanlığımızca konmuştur. Fakat bu sınav endişeedilecek kadar çalışan işçi kardeşlerimizi zorlayacak cinsten bir sınavdeğildir. Tamamı ile kendi alanlarında işleri ile ilgili yazılı veya sözlü,uygulamalı gerçekleştirilebilir. Sadece yazılı ve sözlü de olabilir. Bu idarenintakdirindedir. Ayrıca istismarcıların önüne geçilmesi gerekiyor. Herhangi birkitap kaynak veyahut da işe alınmak için bir tavassut söz konusu olamaz. Tamamiyleişçilerimizin lehine olan bir kadro düzenlemesi söz konusudur. Burada temelolan yazılı sınavda 50 ve üzeri alması gerekmektedir veya sözlü Mülakattabaşarılı olma şartı gereklidir. Öyle ümit ediyorum ki Aksaray ilimizde bütünişçi kardeşlerimiz bu sınav sürecinin üstesinden rahatlıkla gelecektir.

Soru    : Yani sınav çok kolay olacak öyle mi?

Cevap : Eleme amaçlı bir sınav olmayacağımuhakkak. Tüm işçi kardeşlerimiz bu konuda rahat olmalıdırlar. Zaten büyük birbaşarı ile Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevlerini icra ediyorlar. Endişe edilecekbir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Soru    : Kadroya geçiş ile birlikte herhangi birücret farklı olacak mı veyahut kıdem tazminatları başta olmak üzere herhangibir hak kaybı söz konusu mudur?

Cevap:Kesinlikle hayır! kadro ile birlikte işçi kardeşlerimiz aldıkları maaşlarlakadroya geçecekler. Hatta asgari ücretteki değişiklik ile birlikte inşallah2018 yılında daha iyi şartlarda başlangıç yapacaklar. Ayrıca 52 günlük ilavebir ikramiye yani tediye dediğimiz hakları olacak. Örneğin; 3000 TL brüt alan bir işçimizin 52 günlüktediye ile brüt 5200 TL almış olacaktır. Kıdem tazminat hakları aynen korunacakayrıca toplu iş sözleşmeleri haklarından kaynaklı geri bir adım söz konusuolmayacaktır. Şunu da açıkça ifade etmeliyim ki bu artışlar tediyeden kaynaklıbir artıştır. Maaşlarda asgari ücret diye verilen zamdan öte bir artış sözkonusu olmayacaktır.

Soru    :  Yani toplu iş sözleşmesi haklarında bir kayıpsöz konusu olmayacak öyle mi?

Cevap : Evet kadroya geçen işçilerimiz toplu işsözleşmesinden kaynaklı tüm haklarından yararlanacaklardır. Herhangi bir hakkaybı söz konusu olmayacaktır.

Soru   : Bir kişi 4 Aralık tarihinde işebaşlamış ise durumu ne olacak?

Cevap : Öncelikle 4 Aralık 2017 tarihi önemlibir milattır. 4 Aralık tarihinde fiili olarak çalışan herkes bir gün olsa dahikadroya geçecektir. Bu durum askerlik, doğum, hastalık izni almış kimseleryerine ücretli olarak çalışan kişileri de kapsamaktadır. Bu kişiler de kadroyageçmektedir Ayrıca az önce ifade ettiğim gibi doğum izni, hastalık izni veaskerde olanlar kadroya alınacaktır.

Soru    : Tüm taşeron işçileri Kadrolu mu oluyor?

Cevap : Kamuda ki işçiler kadroya alınacaktır.Bu rakam 450 bindir. Özel sektör çalışanları kadrolu olmayacaktır. Ayrıca GenelMerkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Özel bütçeliİdareler denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin kişide yararlanacaktır.Toplamda 1 milyon 29 bin kişi.

Soru    : Emekli olanların durumu ne olacaktır.

Cevap : Emekli olarak çalışan taşeronişçilerimiz kadroya alınmayacaklardır. Fakat yaştan kaynaklı olarak emekliliğigelmemiş olanlar 4 Aralık itibariyle fiili olarak çalışıyorlarsa onlar dakadroya alınacak emeklilik hakkı elde edene kadar işçi olarak çalışmaya devamedeceklerdir.

Soru    : Aksaray Orman İşletmede çalışan geçicimevsimlik işçiler için ne tür düzenlemeler geliyor?

Cevap : Mevsimlik işçiler 5 ay 29 günçalışmaktadırlar yeni düzenleme ile kurumun ihtiyacı halinde 4 aya kadar ilavegerçekleşebilir. Üst limit suresi 9 ay 29 gündür çalışma süreleri 6 – 7 - 8 ayda olabilir.

Soru    : Belediyelerin katı atık birlikleriçalışanları kadroya dahil mi?

Cevap : Diğer illerde de sıkça sorulansorulardan biri bu kardeşlerimizde kadroya dahil olacaktır.

Soru    : Devlet Hastanelerinde Hastane BilgiYönetim Sisteminde çalışan personeller kadro durumu nasıl olacaktır.

Cevap : Burada şunu çok iyi ayırt edilmesigerekiyor o da şudur hastane Bilgi Yönetim de teknik ve bakım personeli yaniteknik heyet kastedilmektedir burada çalışan büro personeli kadroya geçecektir.Ayrıca danışmanlık çağrı merkezi gibi yerlerde kadro durumu söz konusu değildir.

Soru    : Kadroya geçiş sürecinde kurumlar ne türbir işlem sürecini takip edecektir?

Cevap : Kurumlarda ön tespit komisyonlarıoluşacaktır. Ayrıca sınav komisyonları oluşacaktır. İşçilerimizin müracaatları 2Ocak tarihi itibari ile başladı toplam 10 gün sürecektir. Müracaat Tarihi öntespit komisyonunda değerlendirilecektir. Değerlendirme safhasında belgelerinuygunluğu ve eksikliği göz önünde bulundurulacaktır. Bu aşamada altişverenlerin SGK ya ivedilikle Aralık ayına ait iş bildirgelerini ulaştırmalarıgerekiyor. Son tarih 9 Ocak tarihidir. Bu nedenle kurumların alt işverenleriaralık ayı bildirimleri için 9 ocak tarihinden önce SGK ya belgeleriulaştırmaları gerekiyor. Böylelikle sistemde personellerin bilgileri yer alacakve Bu doğrultuda işçilerimiz hakkında ön tespit komisyonları tarafından gereklideğerlendirmeler yapılacaktır. Yine öncelikli hususlardan biri güvenliksoruşturmalarının bir an önce başlatılmasıdır. Kurumlar ve işçi kardeşlerimizher türlü matbu forma ve bilgiye www.altisveren.gov.tr adresindenulaşabileceklerdir.

Soru    : Sınav komisyonları nasıl oluşacaktırişçiler sınavlara itiraz edebilirler mi?

Cevap : Sınav komisyonları yardımcılardüzeyinde gerçekleşecektir. Belediye Başkan Yardımcısı, Genel SekreterYardımcısı, İl Müdür Yardımcısı gibi idaredeki 2. statüdeki isim her tarafındanoluşacak komisyon marifetiyle sınavlar gerçekleşecektir. Sınavda işçilerimizin bilmesimümkün olmayan sorular sorulmayacaktır. Ayrıca işçi kardeşlerimiz sınavsonuçlarına itiraz etmeleri mümkündür. 2 Ocak tarihinde başlayan süreç 90 güniçerisinde tamamlanacak ve işçilerimiz kadroya geçeceklerdir.

Soru    : İşçileri ve kurumları konuştuk şimdi detaşeron firmaların durumu ne olacak hak kayıpları nasıl temin edilecek?

Cevap:İhalelerde firmalar %80 düzeyinde bir gerçekleştirme söz konusu ise herhangibir tazminat söz konusu değildir. Fakat %80 altında bir gerçekleşme söz konusuise hak kaybının önüne geçmek için Kanun hükmündeki kararnamenin geçici 23. ve geçici24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar da bu hükümler açık venettir. Ana hatları ile %5 tazminat ödenecektir.

Soru    : Herkesin emekli olmadığına dair birbelge SGK İl müdürlüklerinden temin etmesi gerekir mi bu durum zorunlu mudur?

Cevap : Hayır kesinlikle yine uygulama usul veesaslar da madde 32 de yer aldığı şekliyle kadınlarda 44, erkeklerden 48 yaşınıdoldurmuş olanlar ve üzeri yaştakiler için bu durum söz konusudur. Diğer vatandaşlarımızböyle bir belgeyi temin etmesi söz konusu değildir.

Soru    : Bundan sonra hizmet alımı kamukurumları tarafından gerçekleşecek midir?

Cevap : Bundan sonra personel çalıştırılmasınadayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.

Soru   : Sağlık Raporları tam teşekküllühastanelerden mi alınacak?

Cevap : İşçi kardeşlerimiz Aile Hekimindenalabilirler.

Soru    : Sendikal hak veya Toplu İş Sözleşmeleriolacak mı?

Cevap : Varolan Sendikalar aynen devamedecektir. İşçilerimizin lehine olan tarihi düzenlemedir. Başta da ifadeettiğim gibi kıdem tazminatı yıllık izin gibi hiçbir vatandaşımızın yasalhakları elinden alınmayacaktır. Tüm vatandaşlarımızın tereddüt ettiği her türlükonuda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünemüracaat edebilirler.

Soru    : Evet Mahmut bey son olarak nelersöylemek istersiniz.

Cevap : 2017 yılı oldukça başarılı geçti.Cumhurbaşkanımızın talimat ile başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanımızSayın Jülide SARIEROĞLU’nun öncülüğünde yürütülen milli seferberlik kapsamındaİlimiz için 6.000 ilave istihdam hedefi belirlenmişti. Bu rakam yıl sonuitibariyle 13.553 rakamına ulaştı. Bu başarı grafiğini 2018'e taşımaarzusundayız. 2018 yılı işçi ve emekçi kardeşlerimiz için tarihi düzenleme ilebüyük bir sevinç yarattı. Taşeron kadro düzenlemesi nedeniyle baştaCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a, Başbakanımız Sayın BinaliYILDIRIM'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide SARIEROĞLU'na,Hükümetimize, İlimizde ki Milletvekillerimize, tüm emekçi kardeşlerimiz adınaşükranlarımızı arz ediyoruz. İşçi kardeşlerimizin kadroya geçişleri hayırlıolsun” dedi.

Basın Bülteni • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10