reklam
RESMİ İLAN

...


Tarih: 22.11.2017 / 18:23 / Bu haber toplam 2494 defa okunmuştur.

AKSARAYBELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI


1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremizmülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe K.Bölcek mah.  4432 ada, 2  nolu  parselde bulunan 8527  m2 alanlı  Arsa   üzerinde 2475 m2  4  katlı  bina ve müştemilatı  ile  birlikte, Taşpazar  mahallesi 3965 ada, 2 parselde bulunan arsa, Ereğlikapı mahallesi 7634 ada, 13parselde bulunan B Blok Zemin Kat 5,6 ile 9 nolu Dubleks Mağazalar ve G BlokZemin kat 2 nolu Tripleks Mağazalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ amaddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihaleyoluyla satılacaktır.          

 

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçiciteminat miktarı şu şekildedir:

Sıra

Mevkii /

Mahalle

Ada

Parsel

m2 si

Cinsi

BLOK/ KAT/ BAĞ. BÖLÜM

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

K.Bölcek

4432

2

8527 m2

Arsa ve 2475 m2 4 katlı bina ve müştemilatı

-

18.000.000,00

540.000,00

2

Taşpazar

3965

2

1520 m2

Arsa

-

2.700.000,00

81.000,00

3

Ereğlikapı

7634

13

230 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat              5 nolu dubleks mağaza

2.300.000,00

69.000,00

4

Ereğlikapı

7634

13

275 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat              6 nolu dubleks

2.750.000,00

82.500,00

5

Ereğlikapı

7634

13

219 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat              9 nolu dubleks

2.190.000,00

65.700,00

6

Ereğlikapı

7634

13

213 m2

Tripleks mağaza

G Blok Zemin kat               2 nolu tripleks mağaza

2.556.000,00

76.680,00


 İstekliler; Ayrıcaİdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi teminedilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a)  maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncümaddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ileyapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağıadres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu
c) Son teklif verme tarihive saati: 28-11-2017 SAAT 12.00 Salı

d) İhale tarihi ve saati: 28-11-2017Saat:14.00 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyiyapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri:Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı veayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halindeikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyaidare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan,ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlıolduğuna dair belgeyi,
b) Teklif vermeye yetkiliolduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirketortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösterenTicaret  Sicil Gazetesinin aslı veyanoter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Teklif mektubunu,
d) Geçici teminatı: Geçiciteminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıklarımakbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatyerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirakediliyorsa,  isteklinin adına teklifvermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikliimza beyannamesini,

f) Basılı evrak ve Şartname bedeli 250,00TL yatıracaklar ve yatırdıkları basılı evrak ve şartname bedeli makbuzuteklif mektuplarının içine konacaktır.


5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 28-11-2017 Salıgünü saat 12.00’ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yereverilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Sonteklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır(Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
b) Taşınmaz mal içinistekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları;  Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.
     İlan Olunur. • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10