reklam
RESMİ İLAN

....


Tarih: 09.11.2017 / 18:15 / Bu haber toplam 2566 defa okunmuştur.

ÇİM BİÇME MAKİNASI, ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ VE MOTORLU ÇİMBİÇME MOTORLU TIRPANI

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-ŞEHİT ÖNDER GÜZEL İÇİŞLERİBAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çim Biçme Makinası, Çim Biçme Traktörü ve Motorlu ÇimBiçme Motorlu Tırpanı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesinegöre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/573879

1-İdarenin

a) Adresi: ARATOL BAHÇELI MAHALLESI AHMET DAVUTOĞLUBULVARI KONYA YOLU 7.KM NO 142 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822153430 - 3822153888

c) Elektronik Posta Adresi:         

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Çim Biçme Makinası,1 Adet Çim Biçme Traktörü 4 Adet Motorlu Çim Biçme Tırpanı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Aksaray Şehit Önder GÜZEL Polis MeslekEğitim Merkezi Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işebaşlanacak 20 gün içinde malzeme teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aksaray Şehit Önder GÜZEL Polis MeslekEğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 20.11.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzabeyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olupyerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray Şehit Önder GÜZEL Polis Meslek EğitimMerkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğiadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray ŞehitÖnder GÜZEL Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postavasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri içinteklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihaleyapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birimfiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizinekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10