reklam
RESMİ İLAN

...


Tarih: 08.11.2017 / 17:59 / Bu haber toplam 2365 defa okunmuştur.

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

 

 

4 Adet (929 Dekar) Komple Yarı Sabit Yağmurlama SulamaSistemi Tesis Edilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2017/566532

1-İdarenin

a) Adresi: KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 68100  Merkez/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822332500 - 3822332503

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet (929 Dekar) KompleYarı Sabit Yağmurlama Sulama Sistemi Tesis Edilmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü/Aksaray

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 165 (yüz altmışbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü /AKSARAY

b) Tarihi ve saati: 23.11.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünügöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşmekapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamaküzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/IX Gurup İşleri ile Her türlü basınçlı sulama sistemitesisedilmesi işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyamimarlık bölümleri:

1 adet Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve SulamaBölümü)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü / AKSARAYadresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınmasımümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahilyurtiçi için 220 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 250 TRY (Türk Lirası) dokümanbedelini TC Ziraat Bankası Aksaray İli Şubesi TR69 0001 0000 26 0599 4378 5257Nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almakisteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihaledokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasıbilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihaledokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılıolarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhaledokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasındanveya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbirşekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satınalma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koçaş Tarımİşletmesi Müdürlüğü ( Genel Evrak Servisi ) / AKSARAY adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedelüzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtarteslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı içinteklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

  • ASAYİŞ
 • SİYASET
 • EKONOMİ
 • GÜNCEL
 • EĞİTİM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10