Resmi İlan

.

Resmi İlan
13.07.2020 / 06:51 267

ANATOMİ ANABİLİM DALI LABORATUVAR MALZEMELERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ DÖNERSERMAYE İŞLETMESİ

Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvar Malzemeleri alımı 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/350990

1-İdarenin

a) Adresi: Bahçesaray Mahallesi Rektörlük Binası 68100AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 03822883200 - 0382 288 3209

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 48 Kalem Malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Aksaray Üniversitesi Tıp FakültesiAnatomi Laboratuvarı

c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 işgünü içerisinde başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aksaray Üniversitesi Döner Sermayeİşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 05.08.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerinegetirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsatveya faaliyet belgesi veya belgeler:

İlgili kalemlere ait T.S.E., İ.S.O., C.E. vb. belgesunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzabeyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösterenbelgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veyabelgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkilisatıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor iseyukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumunauygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçıolduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafındanistekli adına düzenlenen kapasite raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafındanistekli adına düzenlenen imalat yetki belgesi

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklifettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

d) Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original EquipmentManifacturer-Orjinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün üretttirmek suretiyleüretici niteliği kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarakilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen veisteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgelerden biri veyabirkaçı

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkinbelgeler:

İstekli firmalar tarafından teklif edilen ürün için en az2 yıl garanti ve 10 yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça ve servisgarantisi verilmesi ve ihale teklif dosyasında idareye sunulmasıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları,fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edilen malın teknik şartnamesindeherbir maddeye sıra ile açık ve net bir şekilde cevap vereceklerdir. Tekkelimelik (evet, hayır, anlaşılmıştır gibi) verilen cevaplar kabuledilmeyecektir. Teknik şartnameye verilen cevaplarda firma yetkilisinin imzasıve firma kaşesi belgelerin her sayfasında bulunacaktır. Ayrıca isteklilerteklif ettikleri tüm mal ve malzemelerin marka ve model bilgilerini içerenkatalog, yazılı belge yada görsel sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olupyerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınıEKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AksarayÜniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bürosu adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri içinteklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihaleyapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birimfiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.