Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Belirlendi

Arife günü ve bayramın üç gününde sokağa çıkmakısıtlaması uygulanacak. Aksaray Valisi Ali Mantı sokağa çıkma kısıtlaması ileilgili olarak alınan kararları açıkladı.

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Belirlendi
21.05.2020 / 10:18 777

Yapılan açıklama şöyle; Birçok ülkede olduğu gibiülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tipCoronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısıartmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsünbulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarakbulunduğu mekanlar /alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması vevatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açıkyerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bukapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızlapaylaşmaktadır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için aşağıdabelirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Dünya sağlık Örgütü tarafından ‘’pandemi‘ ilan edilenCoronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilimiz için birtehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik; Umuma Hıfzıssıhha Kanunun 27. Ve72. Maddesi ve İl İdaresi Kanunu 11/C Maddesi kapsamında bazı kararlarınalınması gerek duyulmuştur.

 Bu kapsamda;

1- 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihisaat 24.00 arasında  İlimiz sınırlarıiçinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en azdüzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar vekuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilmelerine,

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günümarket, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasındafaaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındabulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlıolmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerineen yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine,aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerevlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satışyapan işletmeler kapalı olmasına,

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veyaunlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satanbayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açıkolmasına, (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışıyapılabilir.)

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığısaatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklindesatış yapabilmelerine,

c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkmakısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklindehizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi,nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gereklikamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınırkapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa SosyalDestek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) İlimizde yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusabir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu üzerinde her 50km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastiktamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastiktamircileri kura yöntemi ile belirlenmesine ve nöbetçi akaryakıtistasyonlarının marketlerinin açık olmasına),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarakfaaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleriile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete vemutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakımmerkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelikacil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i)  İl/İlçeHıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlumamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretimininyapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyenmalzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerinüretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transitgeçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalajsağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunanşantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ilemadenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde iseizin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanlarınbaşka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/madensahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazetebasım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış vebelirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme,ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarınıispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım KrediKooperatifleri,

p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsalfaaliyetler göz önünde bulundurularak, tespit edilecek ihtiyaca göre kura ilebelirlenmesine; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkinürün satışı yapan işletmeler,

o) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günüsebze/meyve toptancı halleri,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “AçıkOlacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevliolanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri,Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (dingörevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci dereceyakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiyeuğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarınıngiderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya dalojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama veilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri,çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi“Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyetyürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğukhava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevliolanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmetağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları(asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.)ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması,işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılıkfaaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamındaoluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecekolanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcilhayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ilelokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevliolanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında isemarketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlereservis hizmetinde görevli olanlar,

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacakkan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlarıngereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerindenayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimler,

p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarınıbelgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

r) ) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerdesürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su vekanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere haftasonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkmakısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasındamarket, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolamave satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbirşekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerindekullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleriarasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmekve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanvatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsimünasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli malimüşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü)münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba,eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızınşehitliklere ulaşımları talepleri halinde Aile ve Sosyal İl MüdürlüğümüzSekreteryasında  sağlanmasına)

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızınevlerinde kalmasına,

Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlamasısüresince geçerli olmasına,

 Başta sağlık vegüvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamugörevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gereklitedbirlerin  alınmasına,

 Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla (Vali veKaymakamlarımızın başkanlığında komisyon oluşturulmasına) fırıncılar odası,yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan birkomisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikleil/ilçe ekmek dağıtım planının yapılmasına, plan doğrultusunda il/ilçedekiekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri(mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araçlistelerinin belirlenmesine, bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece VefaSosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirmelerine,

 Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar,25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazeteşirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyudağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (bukapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallararacılığı ile yapılmasına, Karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.

Haber Merkezi


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.