Sağlık Bakanlığına İşçi Alımı Yapılacak

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut AKKUŞ “İlimize46 temizlik görevlisi, 10 Güvenlik Görevlisi (Silahsız), 16 Klinik DestekElemanı (Hastane) olmak üzere toplam 72 kişilik alım gerçekleştirilecektir. Başvurularonline olarak yapılacaktır. Başvurular esube.iskur.gov.tr ; e-devlet veya ALO170 üzerinden yapılacaktır.”

Sağlık Bakanlığına İşçi Alımı Yapılacak
25.03.2020 / 18:09 792

AKKUŞ ayrıca başvuru yapacaklar için;

Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazananadaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, KamuKurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

 

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tradresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleriarasında elektronik (online) kullanıcıgirişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

 

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmettürlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yolunagidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindekayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

 

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri(çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

 

Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adaylar, yasal asgariücret ile göreve başlatılacaktır.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatıuyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrumolanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında UygulanacakUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulanhizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızınBakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhilolmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tümbaşvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadarasıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurundagerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

 

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların;kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkinlisteler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurularYönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internetadresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligatyapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

 

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahipolmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş oluptercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahiatama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik veşartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenadaylar göreve başlatılmayacaktır.

 

 

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum,hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç)ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlarınya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlarınyerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle arananşartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında UygulanacakUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işegöndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuranlehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

 

Hali hazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşrateşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolaramüracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu yerleştirilse dahi atamalarıyapılmayacaktır.

 

Atamasıyapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir.

 

Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet,poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklıservisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idarive diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılmasıgereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge,genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuattabelirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanıile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

 

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik,yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görevemri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idaretarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir. 

 

Klinik Destek Elemanı (Hastane): Sağlık meslekmensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışır, ayrıca hastaların bakımınayönelik yardımcı hizmetler (hastalarıngünlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programınınuygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımındayardımcı olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge,tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb.mevzuatta belirtilen hizmetler ve idare tarafından verilen kendi görev alanıile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

 

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut AKKUŞ Sürekliişçi kadrolarına başvuran adayların  taşıması gereken şartları da şu şekildesıraladı.

 

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarınıtaşımak.

 

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşısuçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklananmalvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özelşartları taşımak.

 

18 yaşını tamamlamış olmak. 

 

35 yaşını doldurmamış olmak.

 

Başvurulan;

Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretimmezunu olmak.

Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olmak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en azortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahipolmak. (Silahlı güvenlik görevlisikimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılıkveya malullük aylığı almamış olmak.

 

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen veruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kurasonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

 

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardananılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen önceliklidurumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekleriçin, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncumaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindekişartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Haber Merkezi


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.