Resmi İlan

...

Resmi İlan
08.11.2019 / 18:32 1081

MUHTELİF KURU GIDA

AKSARAY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Kuru Gıda alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/569522

1-İdarenin

a) Adresi: ZİNCİRLİ MAHALLESİ 44 CAD NO:55 55 68100MERKEZ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822135492 - 3822136884

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 14 kısım Muhtelif Kuru Gıda

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Aksaray Belediyesi - Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü Depoları

c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip işebaşlanılacak olup idare tarafından sipariş bildiriminden sonra 15 güniçerisinde malzemeler teslim edilecektir. Tüm ürünler tek seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: AKSARAY BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSSALONU

b) Tarihi ve saati: 19.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzabeyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları,fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) İstekli,  tümürünler için teklif mektubu sıralamasına göre orijinal ambalajı içerisinde 1 (bir)' er adet numune vereceklerdir.

2) İstekliler teklif ettiği malzemelerin numuneleriniihale tarihi ve saatine kadar, İdareye teslim etmek ve karşılığında teslim almatutanağı almak zorundadır.

3) İstekliler verdikleri numune üzerinde kaşelerininbulunduğu ve teklif mektubu sırası, malzeme isminin bulunduğu etiket olmalıdır.Teklif verdiği malzemelerle ilgili orijinal ambalajı içerisinde numunebulunmaması durumunda isteklinin ilgili malzeme ile ilgili teklifideğerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınıEKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSARAYBELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ - Deremah. Dere Cd. Tarihi Paşa Hamamı yanı No:25 AKSARAY adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri içinteklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihaleyapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birimfiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.