Resmi İlan

..

Resmi İlan
15.07.2019 / 18:57 986

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

AKSARAY BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYALİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Minibüs, Küçük Otobüs, Otobüs Şoförlü Kiralama hizmetalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkinayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/337816

1-İdarenin

a) Adresi: MEHMET ALTINSOY BANKALAR 58 68100 AKSARAYMERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası: 3822135492 - 3822136884

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Şehir içi ve şehirler arası125000 km asgari 45+1 kişilik otobüs kiralaması,50000 km asgari 35+1 kişilikotobüs kiralaması,80000 km asgari 27+1 kişilik otobüs kiralaması,75000 kmasgari 19+1 kişilik otobüs kiralaması işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: İdare İhtiyacına göre Aksaray İliİçerisi Ve İller Arası

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 540(beş yüzkırk) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Aksaray Belediyesi Hizmet Binası M.Altınsoy Caddesi No:55 - Merkez/ Aksaray

b) Tarihi ve saati: 08.08.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi içinalınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenensicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Ulaştırma Bakanlığı’ndan onaylı  D2 yetki belgesi teklif dosyasındasunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebecimali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkinkriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamındakabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamaküzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tek sözleşme dahilinde yapılmış 'Her Türlü Karayolu YolcuTaşıma İşleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınıEKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AksarayBelediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceğigibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir işkaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorum Ekle
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Evde Pişirdim Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı